Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα:

Αρχική   Ασκήσεις   επόμενη

ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός
ὁ ποταμ οἱ ποταμ
τούτου τοῦ ποταμοῦ τῶν ποταμ
τῷ ποταμ τοῖς ποταμ
τὸν ποταμ τοὺς ποταμ