Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα στις παρακάτω φράσεις, να προσδιορίσετε το είδος τους και να τα μεταφέρετε στους άλλους χρόνους doc

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι απαρέμφατο. Για να περάσεις στο επόμενο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

α. Τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνθρωποι ῥαδίως καθορῶσιν (= κοιτάζουν), εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται .
β. Κίμων ἠνάγκασε τὸν βασιλέα μάχην.
γ. Οὗτος οἴεται (= νομίζει) δίκαια .
δ. Ἀπό Κνίδου μέχρι Σινώπης Ἕλληνες τὴν Ἀσίαν παροικοῦσιν, οὕς (= τους οποίους) οὐ δεῖ , ἀλλὰ μὴ (= να μην εμποδίζουμε) τοῦ πολέμου.
ε. Σωκράτης βούλεται (= θέλει) τοὺς συνόντας (= στους μαθητές του) τὴν ἀρετήν.