Στο παρακάτω γνωμικό του Μενάνδρου να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο οριστικής μέλλοντα του ρ. εἰμὶ και να κλίνετε τις υπογραμμισμένες λέξεις

Αρχική  Ασκήσεις

Ἂν πάντα δουλεύειν ὁ δοῦλος μανθάνῃ, πονηρὸς . Μεταδίδου παρρησίας (= δίνε του ελευθερία λόγου), βελτίονα (= καλύτερο) αὐτὸν τοῦτο ποιήσει πολύ.

ενικός αριθμός

δοῦλοςπαρρησίατοῦτο
δούλ παρρησίτούτ
δούλ παρρησί τούτ
δοῦλπαρρησίτοῦτ
δοῦλπαρρησί
πληθυντικός αριθμός
δοῦλπαρρησίταῦτ
δούλ παρρησι τούτ
δούλ παρρησίτούτ
δούλπαρρησίταῦτ
δοῦλπαρρησί