Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους τύπους των λέξεων που ζητούνται στην παρένθεση  

Ασκήσεις  Αρχική

α. Τῆς παιδείας αἱ μὲν ρίζαι πικραὶ (εἰμί, οριστ. ενεστ.) οἱ δὲ καρποί γλυκεῖς.
β. Ὁ εὐπειθὴς (= υπάκουος) νόμ (νόμος, δοτ. πληθ.) χρηστὸς πολίτης (εἰμί, οριστ. ενεστ.).
γ. Ὁ ἀγαθὸς ἀγαθ (ἀγαθός, δοτ. εν.) μόνῳ φίλος έστί.
δ. Λύσανδρος κακονούστατος ἦν πόλ (πόλις, δοτ. εν.).