Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά με τις πτώσεις τους άσκηση

1. σταδίους
2. Λουκιανός
3. ποταμῶν
4. νήσῳ
5. τυροῦ
γ. αιτιατική πληθυντικού
β. ονομαστική ενικού
δ. γενική πληθυντικού
ε. δοτική ενικού
α. γενική ενικού