Είσοδος Αρχ. Γυμνασίου Αρχ. Λυκείου Γραμματική Συντακτικό Ασκήσεις Γραμματικής Ασκήσεις Συντακτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής

Περισσότερες από 500 Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής κατάλληλες και για διαδραστικούς πίνακες

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή ενσωμάτωση των ασκήσεων σε ιστοχώρους ή ιστολόγια με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο

βαθμός δυσκολίας: * απλή, ** μέτρια, *** δύσκολη    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της α' κλίσης

Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού λοχίας με τα νέα ελληνικά Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού πολίτης με τα νέα ελληνικά Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού ὥρα με τα νέα ελληνικά Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού γλῶσσα με τα νέα ελληνικά Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού ψυχή με τα νέα ελληνικά Εντόπισε τα θηλυκά ουσιαστικά της α' κλίσης στο κείμενο * Εντόπισε τα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά της α' κλίσης στο κείμενο * ουσιαστικά αρσενικά της α' κλίσης σε -ας, λοχίας * ουσιαστικά αρσενικά της α' κλίσης σε -ης, στρατιώτης * ουσιαστικά θηλυκά της α' κλίσης σε -α, ας, πολιτεία * ουσιαστικά θηλυκά της α' κλίσης σε -α, ης, γλῶσσα * ουσιαστικά θηλυκά της α' κλίσης σε -η, ης, πηγή * Κλίνε το ουσιαστικό ἡ αἰτία Κλίνε το ουσιαστικό ἡ ἀπώλεια 1η Άσκηση για τη διάκριση των θηλυκών α' κλίσης σε -α, -ας ή σε -α, -ης * 2η Άσκηση για τη διάκριση των θηλυκών α' κλίσης σε -α, -ας ή σε -α, -ης ** Άσκηση σωστού - λάθους στα αρσενικά ουσιαστικά της α' κλίσης * Άσκηση σωστού - λάθους στα θηλυκά ουσιαστικά της α' κλίσης * 1η άσκηση για τα αρσενικά και θηλυκά της α' κλίσης ** 2η άσκηση για τα αρσενικά και θηλυκά της α' κλίσης ** 3η άσκηση για τα αρσενικά και θηλυκά της α' κλίσης σε σύγκριση με τα νέα ελληνικά * Άσκηση στα ουσιαστικά της α' κλίσης ** Διάλεξε τον σωστό τύπο γενικής στα ουσιαστικά της α' κλίσης * Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις ** Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (Α' 6, 1η **) Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω ουσιαστικών και να τα τονίσετε (Α' 6, 2η) *** Να συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού (Α' 6, 3η) ** Να κλίνεις το ουσιαστικό ὁ ὑπηρέτης (Β' 10, 1η) * ουσιαστικά συνηρημένα της α' κλίσης σε -ης, Θαλής * ουσιαστικά συνηρημένα της α' κλίσης σε -α, Αθηνά * ουσιαστικά συνηρημένα της α' κλίσης σε -η, γαλή *

    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της β' κλίσης

Συγκριτική κλίση του ουδέτερου ουσιαστικού «το μυστήριον» στα αρχαία και στα νέα ελληνικά * Συγκριτική κλίση του αρσενικού ουσιαστικού ὁ ἄνθρωπος στα αρχαία και στα νέα ελληνικά * Εντόπισε τα ουσιαστικά της β' κλίσης στο κείμενο * Εντόπισε τα ουσιαστικά της β' κλίσης στο κείμενο * Τόνισε σωστά το ουσιαστικό ὁ κέραμος (κεραμίδι) * ουσιαστικά αρσενικά της β' κλίσης, ἥλιος * ουσιαστικά θηλυκά της β' κλίσης, έφοδος * ουσιαστικά ουδέτερα της β' κλίσης, κύτταρο * Κλίνε το ουσιαστικό ὁ ποταμός Κλίνε το ουσιαστικό ὁ ἑταῖρος (A' 18,1η) * Κλίνε τα ουσιαστικά: ναός, λόγος, ἄνθρωπος * Άσκηση για το σωστό τόνο * Εντόπισε τα ουσιαστικά του κειμένου που ανήκουν στη β' κλίση (Α' 4) ** Άσκηση σωστού λάθους στη β' κλίση * Άσκηση συμπλήρωσης στα ουσιαστικά β' κλίσης * Αντιστοίχισε τα ουσιαστικά της β' κλίσης με τη γραμματική τους αναγνώριση * 1η άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά της β' κλίσης ** 2η άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά της β' κλίσης *** Άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά β' κλίσης *** Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν στον παρακάτω πίνακα (A' 4,1η) *** Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (A' 4,2η) ** Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά με τις πτώσεις τους (A' 4,3η) ** Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις και να τονίσετε τα ουσιαστικά και τους τύπους του άρθρου (Α' 4η, ***) Στις προτάσεις που ακολουθούν να συμπληρώσετε την κατάλληλη πτώση του ουσιαστικού και στη συνέχεια να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού (A'4, 5η) *** Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη γενική και δοτική ενικού (Α' 10, 3η) ** Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά και επίθετα του κειμένου (Α' 10, 11η) ***

    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης


    Ασκήσεις για τα συνηρημένα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης


    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της γ' κλίσης

Συμπλήρωση καταλήξεων διπλόθεμων φων. σε -ις, (θλίψις) * Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση στη δοτική ενικού και πληθυντικού * Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση στην αιτιατική ενικού και πληθυντικού * Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση στην κλητική ενικού και πληθυντικού * Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Συμπλήρωσε τα κενά με τις καταλήξεις της κατάλληλης πτώσης ** Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση σωστού λάθους ** Συμπλήρωση καταλήξεων μονόθεμων σε -εύς (ἱερεύς) * Συμπλήρωση καταλήξεων ουδέτερων σε -α (δρᾶμα) * Συμπλήρωση καταλήξεων διπλόθεμων φων. σε -ις, μονόθεμων σε -εύς, ουδέτερων σε -α (, Α' 12,2η) ** Συμπλήρωση καταλήξεων διπλόθεμων φων. σε -ις, μονόθεμων σε -εύς, ουδέτερων σε -α (, Α' 12,3η) ** Άσκηση για τα διπλόθεμα σε -ων και για τα μονόθεμα σε -ας * Να γραφτούν οι ζητούμενοι τύποι των ουσιαστικών της γ' κλίσης στον ενικό και πλθ. (οδοντικόληκτα) ** Συμπλήρωσε τις καταλήξεις του ουσ. ἡ πατρίς * Να κλίνεις το ουσιαστικό το ξίφος (Β' 10, 1η) * Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσ. ὁ Ἕλλην, ὁ ἀγών ** Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσ. ὁ πυθμήν, ὁ πνεύμων ** Να γράψετε τις καταλήξεις των παρακάτω συμφωνόληκτων ουσιαστικών (Β' 2,2η) ** Άσκηση στα τριτόκλητα χειλικόληκτα και ουρανικόληκτα ουσιαστικά Άσκηση στα τριτόκλητα οδοντικόληκτα ουσιαστικά Άσκηση συμπλήρωσης καταλήξεων στα αφωνόληκτα ουσιαστικά της γ' κλίσης * Άσκηση για τα αφωνόληκτα γ' κλίσης, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά * Άσκηση για τα αφωνόληκτα οδοντικόληκτα γ' κλίσης, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά * Να μεταφερθούν τα αφωνόληκτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού Να μεταφέρετε τα συμφωνόληκτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (Β' 2,3η) ** Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με συμφωνόληκτα ουσ. Συμπλήρωσε τους τύπους των ουσ. στο μύθο του Αισώπου (, Β' 2,5η)*** Εντοπίσετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά και να τα γράψετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (Β' 3,2η) *** 1η Άσκηση στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ουσιαστικά * 2η Άσκηση στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ουσιαστικά ** 1η Άσκηση στα σιγμόληκτα ουσιαστικά * 2η Άσκηση στα σιγμόληκτα ουσιαστικά * Να μεταφερθούν οι παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού © Εύη Πεπέ Να γράψετε τα παρακάτω ημιφωνόληκτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (Β' 3,3η) ** Γράψτε τη γεν. ενικού των ημιφωνόληκτων ουσ. λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή τους στη ν.ε. (Β' 3,4η) ** Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ημιφωνόληκτων ουσιαστικών (Β' 3,5η)*** Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ουσιαστικών *** Άσκηση στα ουσιαστικά παῖς και γυνή *** Άσκηση για τα συγκοπτόμενα και για τις αλλαγές στο συνταγματικό άξονα *** © Έλενα Ριζίκοβα Άσκ. στα ουσ. παῖς, μήτηρ πατήρ, και την επαναληπτική αντ. αὐτὸς, αὐτὴ, αὐτὸ *** © Έλενα Ριζίκοβα Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθ. των ουσιαστικών (Γ' 01,4η) ** Να επιλέξετε το κατάλληλο ουσιαστικό και να συμπληρώσετε τα κενά: (Γ' 12,2η) **

    Γενικές ασκήσεις για τα ουσιαστικά


    Ασκήσεις για τα ανώμαλα ουσιαστικά    Ασκήσεις για τα δευτερόκλιτα επίθετα


    Ασκήσεις για τα τριτόκλιτα επίθετα

Εντόπισε στο κείμενο τα τριτόκλητα δικατάληκτα επίθετα σε -ης Τα τριτόκλιτα επίθετα της αρχαίας σε -ύς, -εῖα, -ύ στα νέα ελληνικά * Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του ενικού στα άλλα γένη Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του πληθυντικού στα άλλα γένη Άσκηση συμπλήρωσης κενών φωνηεντόληκτων ** 1η άσκηση συμπλήρωσης κενών συμφωνόληκτων ** 2η άσκηση συμπλήρωσης κενών συμφωνόληκτων ** Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων σε -ύς, -εῖα, -ύ που ζητούνται στην παρένθεση (Β' 04, 1η) * Να μεταφέρετε τις φράσεις στην πτώση που ζητείται (επίθετα σε -ύς, εῖα, ύ) (Β' 04, 2η) * Να γράψετε τα επίθετα στον τύπο που ζητείται (σιγμόληκτα, ενρινόληκτα) (Β' 06, 1η) * Συμπληρώστε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου (σιγμόληκτα, ενρινόληκτα) (Β' 06, 2η) ** Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν (Β' 08,6η) ** Να βρείτε τα τριτόκλιτα επίθετα και να γράψετε την ονομαστική ενικού των τριών γενών (Γ' 01, 2η) ***

    Ασκήσεις για τα ανώμαλα επίθετα


    Ασκήσεις για τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων

Να εντοπίσεις στο κείμενο τα 25 παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων * Να εντοπίσεις στο κείμενο τα 14 παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων * 1η Άσκηση για τα παραθετικά σε -ότερος ή -ώτερος * 2η Άσκηση για τα παραθετικά σε -ότερος ή -ώτερος * Άσκηση για τα παραθετικά με αναλογικό σχηματισμό * Άσκηση για τα ομαλά παραθετικά ** 1η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά ** 2η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά ** 3η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά * 4η Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά * Άσκηση για τα ανώμαλα παραθετικά *** 1η Γενική άσκηση παραθετικών *** 2η Γενική άσκηση παραθετικών *** Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων © Εύη Πεπέ Να βρεθούν οι άλλοι τύποι του επιθέτου βελτίον και να κλιθεί στον ενικό και στον πληθυντικό © Εύη Πεπέ Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων που ζητούνται (Γ' 2, 1η) * Μεταφέρετε τα επίθετα στο συγκριτικό βαθμό στο γένος, αριθμό και πτώση όπου βρίσκονται (Γ' 2, 2η) ** Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους συγκριτικού και υπερθετικού (Γ' 2, 3η)** Να αντικατασταθούν στους άλλους βαθμούς τα επίθετα και τα επιρρήματα (Γ' 12,1η)** Να σχηματίσετε τα ζητούμενα παραθετικά των επιθέτων και επιρρημάτων (Γ' 12,3η)***


Άσκηση για την προσωπική αντωνυμία με το «Πάτερ ἡμῶν» (και τη χρήση της ως κτητικής)* Εντόπισε στο κείμενο τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας * 1η άσκηση στις προσωπικές αντωνυμίες * 2η άσκηση στις προσωπικές αντωνυμίες * Να αντιστοιχίσετε τους τύπους προσωπικών αντωνυμιών με τη γραμματική τους ταυτότητα ( Α΄ 4, 6η) * Να υπογραμμίσετε τις προσωπικές αντωνυμίες και να τις αναγνωρίσετε γραμματικά ( Α΄ 4, 7η) *** Άσκηση για τη δεικτική αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο * Συμπλήρωση κενών με τον κατάλληλο τύπο της αντ. οὗτος & μεταφορά στον άλλον αριθμό (Α' 08, 4η) ** Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας οὗτος, αὕτῃ τοῦτο ( Α΄ 10, 5η) ** Άσκηση στις δεικτικές αντωνυμίες *** Άσκηση στις αόριστες αντωνυμίες *** άσκηση στην αντωνυμία αὐτός, -ή, -ό ** Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅς, ἥ, ὅ ( Β' 07, 7η) ** άσκηση αναγνώρισης της ερωτηματικής (τίς, τίς, τί) ή της αόριστης (τὶς, τὶς, τὶ) * Άσκηση για την αόριστη αντωνυμία τὶς (συμπλήρωση κενών) *** Άσκηση για την ερωτηματική αντωνυμία τίς (συμπλήρωση κενών) *** Άσκηση στην ερωτηματική τίς και στην αναφορική τὶς ** Να συμπληρώσετε τους τύπους της αόριστης ή της ερωτηματικής αντωνυμίας ( Β' 06, 4η) *** Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος των αντωνυμιών ὅσπερ και ὅστις ( Β' 07, 8η) ** Να κλιθούν οι φράσεις: τὰ ἐμὰ σκῆπτρα, ἡ ἐμὴ θυγάτηρ ( Β' 16, 5η) *


129 Ασκήσεις για την ενεργητική φωνή

    Ασκήσεις για το ρήμα εἰμί


   Ασκήσεις για την οριστική ενεργητικής φωνής

Διάκριση φωνηεντόληκτων συμφωνόληκτων * Κλίνε στα α.ε. τον ενεστώτα του ρήματος πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * 1η άσκηση, κλίση ενεστώτα του ρ. λέγω * 2η άσκηση, κλίση ενεστώτα του ρ. γράφω * Αντιστοίχισε τους τύπους του ενεστώτα τους ρ. λύω με τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας * Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους του ενεστώτα του ρ. διδάσκω * 1η. Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα ** 2η. Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα ** Άσκηση κατανόησης της θεωρίας για το σχηματισμό του παρατατικού * Βρες στο κείμενο τους τύπους του παρατατικού * 1η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον παρατατικό Ενεργ. Φ. * 2η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον παρατατικό Ενεργ. Φ. * 3η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον παρατατικό Ενεργ. Φ. * 4η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον παρατατικό Ενεργ. Φ. * Άσκηση σωστού λάθους στο σχηματισμό του παρατατικού ενεργ. φ. στα α.ε. ** Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρήματος πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Κλίνε τον παρατατικό ενεργητικής του ρ. γράφω * Κλίνε τον παρατατικό ενεργητικής του ρ. βλάπτω * Κλίνε τον παρατατικό ενεργητικής του ρ. διώκω * Σχημάτισε το μέλλοντα των ρημάτων * Σχημάτισε το μέλλοντα των ρημάτων ** Σχημάτισε το μέλλοντα των ρημάτων ** Σχημάτισε το μέλλοντα των ρημάτων ** Άσκηση σωστού λάθους στο σχηματισμό του μέλλοντα ενεργ. φ. στα α.ε. * Κλίνε στα α.ε. τον μέλλοντα του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Άσκηση για κλίση μέλλοντα του ρ. λέγω * Κλίνε τον μέλλοντα των ρημάτων διώκω, γράφω, πείθω * Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που σας ζητούνται στον ενεστώτα και στον μέλλοντα * © Αναστασία Κοτζανάκη Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους τύπους στον ενεστώτα και στον μέλλοντα * © Αναστασία Κοτζανάκη Να μεταφέρεις τους τύπους του ενεστώτα στο μέλλοντα * Άσκηση για τη διάκριση του ενεστώτα από τον μέλλοντα © Εύη Διαμαντίδου, φιλόλογος-γλωσσολόγος Άσκηση για τη διάκριση του προσώπου του ρήματος © Εύη Διαμαντίδου, φιλόλογος-γλωσσολόγος Να κλίνετε στην ορ. ενεστώτα και μέλλοντα τα ρήματα: καταλύω, πείθω (Α' 05, 4η) * Να κλίνετε στην ορ. ενεστώτα και μέλλοντα τα ρήματα: τρέπω, λήγω (Α' 05, 4η) * Να μεταφέρετε τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού (Α' 05, 5η) (ενεστ. - μέλ.)** Να μεταφέρετε τα ρήματα από τον ενεστώτα στον μέλλοντα (Α' 05, 6η) * Να μεταφέρετε τα ρήματα από τον μέλλοντα στον ενεστώτα (Α' 05, 7η) * Να μεταφέρετε τα ρήματα στην οριστική ενεστώτα και μέλλοντα (Α' 10, 7η) ** Κλίνε στα α.ε. τον αόριστο του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Βρες στο κείμενο τους τύπους του αόριστου * Να συμπληρώσεις τα κενά με τύπους του αόριστου του ρ. γράφω επιλέγοντας το σωστό πρόσωπο * 1η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Αόριστο * 2η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Αόριστο * 3η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Αόριστο * 4η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Αόριστο * Άσκηση για τη διάκριση του παρατατικού από τον αόριστο © Εύη Διαμαντίδου, φιλόλογος-γλωσσολόγος Να μεταφέρετε τις ακόλουθες φράσεις στην α.ε. (παρατατικό-αόριστο) (Α' 07, 3η)** Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων (παρατατικό-αόριστο) (Α' 07, 5η)** Σταυρόλεξο στον Παρατατικό και Αόριστο (Α' 07, 6η) * Να μεταφέρετε τα ρήματα στην οριστική παρατατικού και αορίστου (Α' 10, 8η) ** 1η Άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Παρατατικό, το Μέλλοντα και τον Αόριστο ** 2η Άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Παρατατικό, το Μέλλοντα και τον Αόριστο ** 3η Άσκηση για τον Ενεστώτα, τον Παρατατικό, το Μέλλοντα και τον Αόριστο (αντικαταστάσεις) ** 4η Άσκηση για τον Παρατατικό, το Μέλλοντα και τον Αόριστο (προτάσεις) *** Να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων (παρτ. μελ. αόρ.) (Α' 07, 4η) ** 1η άσκηση για την κατανόηση της θεωρίας του αναδιπλασιασμού * 2η άσκηση για την κατανόηση της θεωρίας του αναδιπλασιασμού * 3η άσκηση για την κατανόηση της θεωρίας του αναδιπλασιασμού * 1η Άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Παρακείμενο * 2η Άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Παρακείμενο * 1η άσκηση σωστού λάθος για το σχηματισμό του παρακείμενου στα α.ε. * 2η άσκηση σωστού λάθος για το σχηματισμό του παρακείμενου στα α.ε. * Κλίνε στα α.ε. τον παρακείμενο του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Άσκηση για την κλίση ρημάτων στον Παρακείμενο * 1η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Υπερσυντέλικο * 2η άσκηση για το σχηματισμό ρημάτων στον Υπερσυντέλικο * Κλίνε στα α.ε. τον υπερσυντέλικο του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Άσκηση για την κλίση ρημάτων στον Υπερσυντέλικο * Βρες στο κείμενο τους τύπους του παρακείμενου και υπερσυντέλικου * Να μεταφέρετε τα ρήματα από την ορ. του ενεστώτα στην ορ. πρκ. και υπερσ. (Α' 09, 2η) ** Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο της οριστικής του παρακειμένου (Α' 09, 3η) *** Να μεταφέρετε τα ρήματα στην οριστική του πρκ. και του υπερσ. (Α' 09, 5η) *** Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στην α.ε. (Α' 09, 6η)** Να συμπληρώσετε τους τύπους των άλλων χρόνων των παρακάτω ρημάτων (Α' 09, 4η) ** Να συμπληρώσετε τα κενά με το ίδιο πρόσωπο στους υπόλοιπους χρόνους (Α' 10, 6η) *** Να μεταφέρετε τα ρήματα στην οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου (Α' 10, 9η) ** Συμπληρώστε στα τετραγωνίδια τις λέξεις που ζητούνται (Α' 10, 10η) **

    Ασκήσεις για την υποτακτική ενεργητικής φωνής

1η Άσκηση για την υποτακτική, διάκριση υποτακτικής * Να βρεις τους τύπους της υποτακτικής ενεστώτα, αόριστου στο κείμενο * Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στους αντίστοιχους της υποτακτικής * Άσκηση για την υποτακτική, σχηματισμός υποτακτικής * Άσκηση για την υποτακτική, συμπλήρωση κενών (1η) ** Άσκηση για την υποτακτική, συμπλήρωση κενών (2η) ** Άσκηση για την υποτακτική του εἰμί ** Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο της υποτακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί (Β' 5, 4η) ** Να συσχετίσετε τους υπογραμμισμένους τύπους υποτακτικής με τις σημασίες τους (Β' 4, 3η) ** Γράψτε τα ρήματα στο γ΄ πληθ. πρόσωπο του ίδιου χρόνου και της ίδιας έγκλισης (Β' 4, 4η)** Να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη υποτακτικής στις παρακάτω φράσεις (Β' 4, 5η) * Να μεταφέρετε τους τύπους στον αόριστο στην ίδια έγκλιση, αριθμό και πρόσωπο (Β' 4, 6η) * Γράψτε το κατάλληλο πρόσωπο της υποτακτικής του χρόνου που ζητείται (Β' 4, 7η)** Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα με τη γραμματική αναγνώρισή τους (Β' 5, 2η) * Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος (Β' 5, 3η) **

    Ασκήσεις για την ευκτική ενεργητικής φωνής

Βρες τις 10 ευκτικές ενεστώτα και αόριστου του κειμένου Βρες τις 13 ευκτικές ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του κειμένου Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις εγκλίσεις του ρ. εἰμί * Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με τύπους της ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί * Συμπλήρωσε τις καταλήξεις της ευκτικής (ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστου) * Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της ευκτικής (ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστου) * Να συμπληρωθούν στις παρακάτω προτάσεις οι τύποι της ευκτικής (ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστου) ** Να γραφτεί το β' πληθ. ευκτικής στον ενεστώτα, μέλλοντα και αόριστο ** Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο ευκτικής στον ενεστώτα, μέλλοντα και αόριστο ** Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους εξής ρηματικούς τύπους ευκτικής (Β' 07, 1η) * Να μεταφέρετε τα ρήματα στο πρόσωπο της ευκτικής εν., μέλ. και αορ. που ζητείται (Β' 07, 2η) * Γράψτε τους τύπους ευκτικής των χρόνων που λείπουν διατηρώντας το πρόσωπο (Β' 07, 3η) * Να μετατρέψετε τις παρακάτω ευκτικές ενεστώτα σε ευκτικές αορίστου (Β' 07, 4η) * Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους τύπους της ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί (Β' 08, 1η)* Να συμπληρώσετε τους παρακάτω τύπους ευκτικής παρακειμένου (Β' 08, 2η) * Να μεταφέρετε τους τύπους στο ζητούμενο πρόσωπο της ευκτικής αορ. και πρκ. (Β' 08, 3η) ** Να συμπληρώσετε τις φράσεις επιλέγοντας την κατάλληλη ευκτική παρακειμένου (Β' 08, 4η) ** Να βρείτε τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση (Β' 08, 5η) ** Να συμπληρώσετε τους τύπους των ρημάτων στα πρόσωπα της ευκτικής (Γ' 01, 3η) *

    Ασκήσεις για την προστακτική ενεργητικής φωνής

Βρες τις 12 προστακτικές ενεστώτα και αόριστου του κειμένου ** Βρες το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό των παρακάτω προστακτικών ** Να γραφτεί η προστακτική του ρ. καλύπτω στον Ενεστώτα και τον Αόριστο * Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής Ενεστώτα ή Αόριστου στον άλλο αριθμό ** Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής Ενεστώτα ή Αόριστου στον άλλο χρόνο ** Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής που ζητούνται στον Ενεστώτα ή τον Αόριστο *** Άσκηση στην προστακτική Ενεστώτα Αόριστου σε σταυρόλεξο ** Άσκηση σωστού λάθους στην προστακτική Ενεστώτα Αόριστου ** Άσκηση σωστού λάθους στην προστακτική Παρακειμένου ** Άσκηση συμπλήρωσης στην προστακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακείμενου ** Άσκηση σωστού λάθους στην προστακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακείμενου ** Άσκηση αντίστροφου στην προστακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακείμενου ** Άσκηση στην προστακτική ενεστώτα και αορίστου του ρ. προστάττω (Β' 11) * Άσκηση στην προστακτική ενεστώτα και αορίστου του ρ. ἀνατρέπω (Β' 11) * Άσκηση στην προστακτική ενεστώτα και αορίστου του ρ. μεταπείθω (Β' 11) * άσκηση στην προστακτική ενεστώτα αορίστου (Β' 11, 2η) ** άσκηση στην προστακτική ενεστώτα αορίστου (Β' 11, 3η) *** άσκηση συμπλήρωσης στην προστακτική ενεστώτα αορίστου (Β' 11, 4η) *** άσκηση στην προστακτική ενεστώτα του ρ. εἰμί (Β' 12, 1η ) ** άσκηση στην προστακτική παρακειμένου (Β' 12, 2η ) ** άσκηση στην προστακτική ενεστώτα παρακειμένου (Β' 12, 3η )* άσκηση στην προστακτική ενεστώτα αορίστου παρακειμένου (Β' 12,4η )*

    Ασκήσεις για την οριστική, υποτακτική, ευκτική


    Ασκήσεις για το απαρέμφατο και τη μετοχή ενεργητικής φωνής


104 Ασκήσεις για τη μέση φωνή

    Ασκήσεις για την οριστική μέσης φωνής

Κλίνε στα α.ε. τον ενεστώτα του ρ. πλέκομαι, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Κλίνε τον ενεστώτα του ρήματος διώκομαι * 1η Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα μ.φ. * 2η Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα μ.φ. * Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρ. πείθομαι, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. * Άσκηση κλίσης αφωνόληκτων ρημάτων, παρατατικός * 1η Σχημάτισε τον παρατατικό μέσης φωνής των ρημάτων * 2η Σχημάτισε τον παρατατικό μέσης φωνής των ρημάτων ** Κλίνε το μέλλοντα του ρήματος διώκομαι * Άσκηση σχηματισμού των ρημάτων στο μέλλοντα * Να κλίνετε στο χρόνο που βρίσκονται τους ρηματικούς τύπους ( Α΄ 14, 3η) ** Συμπλήρωσε το χρονικό χαρ/ρα, ώστε να μεταφερθούν τα ρήματα από τον ενεστ. στο μέλλ. μ.φ. Να μεταφέρετε τους τύπους του ενεστώτα μ. φ. στο μέλλοντα και το αντίστροφο ( Α΄ 14, 5η) ** Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό ( Α΄ 14, 6η) ** Να συμπληρώσετε το σωστό τύπο οριστικής μέλλοντα του ρ. εἰμί στα αποσπάσματα ( Α΄ 14, 7η) * Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος ( Α΄ 14, 8η) ** Να μεταφέρετε στην α.ε. τις παρακάτω προτάσεις ( Α΄ 14, 10η) ** Κλίνε τον αόριστο του ρ. γράφομαι * Κλίνε τον αόριστο του ρ. διώκομαι * Συγκριτική άσκηση σχηματισμού παρατατικού και αόριστου μ.φ. στα α.ε. * Να γραφούν τα ρήματα στους ζητούμενους τύπους του παρατατικού και αόριστου μ.φ. *** 1η Άσκηση σχηματισμού των ρημάτων στο γ' εν. και γ΄ πληθ. αόριστου ** 2η Άσκηση σχηματισμού των ρημάτων στο γ' εν. και γ΄ πληθ. αόριστου ** Άσκηση αντικατάστασης ρημάτων σε προτάσεις, παρατατικός, μέλλοντας, αόριστος *** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους χρόνους που ζητούνται στο πρόσωπο που δίνεται ( Α΄ 15, 1η)*** Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού διατηρώντας τον χρόνο και τη φωνή ( Α΄ 15, 3η) *** Άσκηση στον παρατατικό και τον αόριστο ( Α΄ 15, 4η) *** Άσκηση συμπλήρωσης κενών στον παρατατικό και τον αόριστο ( Α΄ 15, 6η) ** Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. θύομαι * Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. κωλύομαι * Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. στρατεύομαι * Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. διώκομαι * Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. γράφομαι * Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. πείθομαι * Να μεταφέρεις τους τύπους του παρακειμένου της ν.ε. στα αρχαία ελληνικά * Άσκηση σωστού λάθους στο σχηματισμό του παρακείμενου μ.φ. ** 1η Να συμπληρώσεις το χρονικό χαρακτήρα του παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. * 2η Να συμπληρώσεις το χρονικό χαρακτήρα του παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. ** Να συμπληρωθούν τα κενά με τύπους του παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. *** Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. θύομαι * Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. κωλύομαι * Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. στρατεύομαι * Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. διώκομαι * Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. γράφομαι * Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. πείθομαι * Να συμπληρωθούν τα κενά με τύπους του πρκ. & υπερσ. ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. *** Να μεταφερθούν οι τύποι του παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. στον υπερσυντέλικο ΜΦ *** Να συμπληρωθούν οι χρονικοί χαρακτήρες του αόριστου και παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. ** Να μεταφέρεις τους τύπους του υπερσυντέλικου της ν.ε. στα αρχαία ελληνικά *** άσκηση για τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο μ.φ. ( Α΄ 16, 2η)** Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στην α.ε., άσκηση για τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο μ.φ.( Α΄ 16, 4η) ** Άσκηση σ' όλους τους χρόνους μ.φ. ( Α΄ 16, 3η) *** Άσκηση σ' όλους τους χρόνους μ.φ. ( Α΄ 16, 5η) ***

    Ασκήσεις για την υποτακτική μέσης φωνής

Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα, αόριστου, παρακείμενου (συμπλήρωση καταλήξεων) * Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα, αόριστου, παρακείμενου (τύποι) ** Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα, αόριστου, παρακείμενου (συμπλήρωση κενών) ** Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα, αόριστου, παρακείμενου (σωστού λάθους) ** Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. θεραπεύομαι (Β' 13.1) * Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. φυλάττομαι (Β' 13.1) * Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. ψεύδομαι (Β' 13.1) * Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. ῥίπτομαι (Β' 13.1) * Να μεταφέρετε του παρακάτω τύπους οριστικής στην υποτακτική του ίδιου χρόνου (Β' 13.2) ** Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον σωστό τύπο υποτακτικής (Β' 13.3)*** Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους (Β' 13.4) ** Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον σωστό τύπο υποτακτικής (Β' 13.5)***

    Ασκήσεις για την ευκτική μέσης φωνής

1η Άσκηση στην ευκτική (συμπλήρωση καταλήξεων) * 2η Άσκηση στην ευκτική (συμπλήρωση καταλήξεων) * Άσκηση στην ευκτική (μεταφορά στον άλλο αριθμό) ** Άσκηση στην ευκτική (συμπλήρωση κενών) *** Άσκηση στην ευκτική (σωστού λάθους) ** σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου του ρ. πιστεύομαι  Β' 15 * σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου του ρ. δέχομαι ( Β' 15. 1η α') * σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου του ρ. ἅπτομαι ( Β' 15. 1η α') * σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου του ρ. ψεύδομαι ( Β' 15. 1η α') * σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου του ρ. λούομαι ( Β' 15. 1η α') * σχηματισμός ευκτικής παρακειμένου των ρ. βουλεύομαι, κρύπτομαι ( Β' 15. 1η Β') ** μεταφορά τύπων ευκτικής στον άλλο αριθμό ( Β' 15.2η) ** Να γραφτεί το α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων ( Β' 15.4η) * Εύρεση ρ. τύπων και μεταφορά των τύπων της υπ. και ευκτ. στους άλλους χρόνους ( Β' 15.3η) **

    Ασκήσεις για την προστακτική μέσης φωνής


    Ασκήσεις για το απαρέμφατο μέσης φωνής


    Ασκήσεις για τη μετοχή μέσης φωνής


    Ασκήσεις γενικές μέσης φωνής


    Ασκήσεις για την ενεργητική και τη μέση φωνή


    Ασκήσεις για την παθητική φωνή


    Ασκήσεις για τον ενεργητικό, μέσο και παθητικό αόριστο β'

παρεισαγαγεῖν : Να κλιθεί ο αόριστος β’ σε όλες τις εγκλίσεις της εν. φ. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος παρεισαγαγεῖν : Να κλιθεί ο αόριστος β’ σε όλες τις εγκλίσεις της μ. φ. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Βρες στο κείμενο τους τύπους του ενεργητικού αόριστου β' ** Βρες στο κείμενο τους τύπους του μέσου αόριστου β' ** 1η άσκηση: Να βρεθεί ο αόριστος β' των ρημάτων * 2η άσκηση: Να βρεθεί ο αόριστος β' των ρημάτων * 1η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του ενεργητικού αόριστου β' των ρημάτων ** 2η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του ενεργητικού αόριστου β' των ρημάτων ** 1η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του μέσου αόριστου β' των ρημάτων ** 2η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι εγκλίσεις του μέσου αόριστου β' των ρημάτων ** 1η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι κατάλληλοι τύποι του ενεργητικού αόριστου β' των ρημάτων ** 2η άσκηση: Να συμπληρωθούν οι κατάλληλοι τύποι του μέσου αόριστου β' των ρημάτων ** Σταυρόλεξο με ρήματα στον Αόριστο β' ** Να γράψετε τους τύπους αορίστου Β' των ρημάτων λαμβάνω και εὑρίσκομαι (Γ' 6, 1η) ** Στις ακόλουθες προτάσεις να συμπληρώσετε τους τύπους αορίστου Β' και τις πτώσεις των ουσιαστικών που ζητούνται (Γ' 6, 2η) *** Να εντοπίσετε τους τύπους αορίστου Β' του κειμένου της Ενότητας και να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου (Γ' 7, 3η)*** Αφού αναγνωρίσετε γραμματικά τους παρακάτω τύπους αορίστου, να επιλέξετε τον κατάλληλο για να συμπληρώσετε τις προτάσεις (Γ' 12,6η)***


    α' τάξη

Άσκηση κλίσης της ενεργητικής φωνής του ρήματος τιμῶ * Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. άω-ῶ ενεργ. φωνής * Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. άω-ῶ μέσης φωνής * Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -άω -ῶ ** Άσκηση κλίσης της μέσης φωνής του ρήματος τιμῶμαι * Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -άομαι -ῶμαι ** Ρήματα σε άω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η *** Ρήματα σε άω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η *** Ρήματα σε άω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό *** ἀνιᾷ: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργ. φωνή © Εύη Πεπέ ἀνιᾷ: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή © Εύη Πεπέ Να γράψετε τους τύπους του ρ. κοιμῶμαι (Γ' 3,1η) * Να συμπληρώσετε τα κενά με τη γραμματική αναγνώριση των παρακάτω τύπων (Γ' 3,2η) * Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση (Γ' 3,3η)** Συμπληρώστε τις λέξεις στα αντίστοιχα τετραγωνίδια (Γ' 3,4η)***

    β' τάξη

Άσκηση κλίσης της ενεργητικής φωνής του ρήματος ποιῶ * Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. έω-ῶ ενεργ. φωνής * Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. έω-ῶ μέσης φωνής * Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -έω -ῶ ** Άσκηση κλίσης της μέσης φωνής του ρήματος ποιοῦμαι * Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -έομαι -οῦμαι ** Ρήματα σε έω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η *** Ρήματα σε έω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η *** Ρήματα σε έω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό *** ἐποίησεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργ. φωνή © Εύη Πεπέ ἐποίησεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή © Εύη Πεπέ οἰκοῖμεν και ἡγοῦμαι: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση (Γ' 4,1η) ** ἀποστερῶ, ταλαιπωρῶ: Να γράψετε τους τύπους ενεστώτα των ρημάτων (Γ' 4,2η) ** οἰκεῖν, ἡγῶμαι, εὐδοκιμοῖ, ἀπολογείσθων: Να αναγνωριστούν γραμματικά και να κλιθεί η οριστική του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται. (Γ' 4,3η) ** Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση (Γ' 4,4η) ** Συμπληρώστε τα τετραγωνίδια με τις λέξεις (Γ' 4,5η) ***

    γ' τάξη

Άσκηση κλίσης της ενεργητικής φωνής του ρήματος δηλῶ * Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. όω-ῶ ενεργ. φωνής * Βρες στο κείμενο τους τύπους των ρ. όω-ῶ ενεργητικής και μέσης φωνής * Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -όω -ῶ ** Άσκηση κλίσης της μέσης φωνής του ρήματος δηλοῦμαι * Άσκηση συμπλήρωσης για τα ρήματα σε -όομαι -οῦμαι ** Ρήματα σε όω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η *** Ρήματα σε όω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η *** Ρήματα σε όω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό *** ἀξιοῖμεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργ. φωνή © Εύη Πεπέ ἀξιοῖμεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή © Εύη Πεπέ Να συμπληρώσετε τα πρόσωπα του ρ. ἐλευθερόω, ἐλευθερῶ (Γ' 5,2η) * Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ρημάτων (Γ' 5,3η)** Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση (Γ' 5,4η) ** Να συμπληρώσετε τα τετραγωνίδια με τις λέξεις που ζητούνται. (Γ' 5,5η) ***

    Σε όλες τις τάξειςΑνακοίνωση

Οι λεξιλογικές ασκήσεις, όπως και οι ασκήσεις της γραμματικής και του συντακτικού είναι κατάλληλες για διαδραστικούς πίνακες
Όποιος εκπαιδευτικός ή μαθητής θέλει να δημοσιεύσει μια άσκηση (λεξιλογική, γραμματικής ή συντακτικού), μπορεί να τη γράψει σε έγγραφο (doc) και να τη στείλει στη διεύθυνση:

Εννοείται ότι θα διαφυλαχθούν τα πνευματικά δικαιώματα, φέροντας το όνομα του δημιουργού.