Να αντιστοιχίσετε τους υπογραμμισμένους εμπρόθετους προσδιορισμούς doc

Ασκήσεις  Αρχική
α. Οἱ ποταμοὶ πρὸς ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ’ εὐδιάβατοι.
β. Τὸ δίκαιον οὐ φύεται χωρὶς τοῦ σωφρονεῖν.
γ. Οἱ Αθηναῖοι μετὰ τὴν ἑορτὴν ἀνήγοντο μιᾷ καὶ εἴκοσι ναυσὶν ἐς τὴν Χίον.
δ. Πολλοὶ δὲ τὸν πολύευκτον πλοῦτον κτησάμενοι διὰ τοῦτον ἀπώλοντο.
ε. Ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτούς (= μόνοι τους) περὶ τῶν παρόντων.
στ. Μετὰ γὰρ Θηβαίων τῶν ἡμῖν ἐχθίστων  ἐπὶ δουλείᾳ τῇ ἡμετέρᾳ ἥκετε.