3. Να γράψετε λέξεις της α.ε. από τον Λεξιλογικό Πίνακα που αντιστοιχούν στους ορισμούς που δίνονται:

α. αυτός που δεν έχει ζευγάρι, ο άγαμος
β. ο διαχωρισμός
γ. ο ενωμένος με κάποιον άλλο
κάτω από τον ίδιο ζυγό / ο έγγαμος
δ. η ένωση
ὁ ἄζυξ
ἡ διάζευξις
ὁ συζυγής ὁ ὁμόζυξ
ἡ σύζευξις