Α' τάξη, 17η ενότητα, Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση

Μέγας Βασίλειος, ῾Ομιλίαι εἰς τὴν ῾Εξαήμερον 7.3


 

 

 

 

 

Η ενότητα δε διδάσκεται