Α' τάξη, 16η ενότητα, Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου

Αἰλιανός, Ποικίλη ῾Ιστορία 6.12 (διασκευή)


 

 

 

 

 

Η ενότητα δε διδάσκεται