Μπορείς να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο αλλάζοντας τον χρόνο των υπογραμμισμένων ρημάτων από τον ενεστώτα στον μέλλοντα; Θα σε βοηθήσει και η μετάφραση που δίνεται δίπλα. doc

Το κείμενο
Λέγω () ὅτι πολλὰς καὶ καλὰς ἐλπίδας σωτηρίας ἔχομεν (). Ἡμεῖς γὰρ φυλάττομεν ( ) τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λύουσιν (). Ἐπεὶ δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει (), οἱ θεοί σώζουσιν () ἡμᾶς εὐπετῶς, τοὺς δὲ πολεμίους κολάζουσιν ().
Μετάφραση
Λέω ότι έχομε πολλές και καλές ελπίδες για σωτηρία έχουμε. Γιατί εμείς φυλάμε τους όρκους των θεών, οι εχθροί όμως λύνουν την ανακωχή παρά τους όρκους (που έχουν δώσει). Επειδή τα πράγματα έτσι έχουν, οι θεοί σώζουν εμάς εύκολα, τιμωρούν όμως τους εχθρούς.