Να συμπληρώσετε την κλίση των αρσενικών ουσιαστικών ὁ κοχλίας και ὁ κριτὴς με τη βοήθεια του πίνακα των καταλήξεων:

 6η ενότητα

  ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός
αρσενικά θηλυκά αρσενικά και θηλυκά
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
-ας
-ου
-ᾳ
-αν
-ης
-ου
-ῃ
-ην
-η/-α

-ας/-ης
-ᾳ/-ῃ
-αν

-ης
-ῃ
-ην
-αι
-ῶν
-αις
-ας
-αι

ενικός αριθμός

πληθυντικός αριθμός

α.ε.

ν.ε.

α.ε.

ν.ε.

α.ε.

ν.ε.

α.ε.

ν.ε.

ονομ.

ὁ κοχλίας

κοχλίας

ὁ κριτής

κριτής

οἱ κοχλί

κοχλίες

κριτ

κριτές

γεν.

τοῦ κοχλί

κοχλία

τοῦ κριτοῦ

κριτή

τῶν κοχλι

κοχλιών

κριτῶν

κριτών

δοτ.

τῷ κοχλί

τῷ κριτ

τοῖς κοχλί

κριταῖς

αιτ.

τὸν κοχλί

κοχλία

κριτ

κριτή

τοὺς κοχλί

κοχλίες

κριτ

κριτές

κλητ.

(ὦ) κοχλί

κοχλία

κριτά

κριτή

(ὦ) κοχλί

κοχλίες

κριτ

κριτές