Να συμπληρώσετε την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών ἡ ὥρα και ἡ πηγή με τη βοήθεια του πίνακα των καταλήξεων:

 6η ενότητα

  ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός
αρσενικά θηλυκά αρσενικά και θηλυκά
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική
Κλητική
-ας
-ου
-ᾳ
-αν
-ης
-ου
-ῃ
-ην
-η/-α

-ας/-ης
-ᾳ/-ῃ
-αν

-ης
-ῃ
-ην
-αι
-ῶν
-αις
-ας
-αι
ενικός αριθμός

πληθυντικός αριθμός

α.ε. ν.ε.α.ε.ν.ε. α.ε.ν.ε.α.ε. ν.ε.
ονομ.ἡ ὥρα ώραἡ πηγήπηγή αἱ ὧρ ώρεςπηγ πηγές
γεν.τῆς ὡρ ώραςτῆς πηγ πηγήςτῶν ὡρ ωρώνπηγ πηγών
δοτ.τῇ ὥρ τῇ πηγ ταῖς ὥρ πηγ
αιτ.τήν ὥρ ώραπηγ πηγήτὰς ὥρ ώρεςπηγ πηγές
κλητ.(ὦ) ὥρ ώραπηγ πηγή(ὦ) ὧρ ώρεςπηγ πηγές