Να βρεις τα αντικείμενα των παρακάτω προτάσεων doc