Αντιστοίχισε τα ουσιαστικά της β΄ κλίσης με τη σωστή πτώση doc

 

λίθων
κίνδυνον
λύκους
καμήλοις
πύργου
στύλῳ
ὦ μύρτοι
θεούς
ανθρώπων
ἐλάφους
γενική πληθυντικού
αιτιατική ενικού
αιτιατική πληθυντικού
δοτική πληθυντικού
γενική ενικού
δοτική ενικού
κλητική πληθυντικού
αιτιατική πληθυντικού
γενική πληθυντικού
αιτιατική πληθυντικού