Αντιστοίχισε τα ουσιαστικά της β΄ κλίσης με τη σωστή πτώση doc

Ασκήσεις  αρχική

λίθων
κίνδυνον
λύκους
καμήλοις
πύργου
στύλῳ
ὦ μύρτοι
θεούς
ανθρώπων
ἐλάφους