Άσκηση αντιστοίχισης για τα ουσιαστικά της β' κλίσης

Ασκήσεις  αρχική

λίθων
κίνδυνον
λύκους
καμήλοις
πύργου
στύλῳ
ὦ μύρτοι
θεούς
ανθρώπων
ἐλάφους