Αντιστοίχισε τους τύπους του ενεστώτα του ρ. λύω με τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας

Ασκήσεις  Αρχική

ἐγὼ
σὺ
οὗτος
ἡμεῖς
ὑμεῖς
οὗτοι