Αντιστοίχισε τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας με τους τύπους του ενεστώτα του ρ. λύω doc

Ασκήσεις  Αρχική

ἐγὼ
σὺ
οὗτος
ἡμεῖς
ὑμεῖς
οὗτοι