Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Ιωάννη Β' Ασάν, της Βουλγαρίας 1218-1241