Προγράμματα

Σκοπός του Προγράμματος να βοηθήσει τους μαθητές στο να εξερευνήσουν τις βασικές αρχές στον προγραμματισμό του Arduino, με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της Scratch.Μέσα από τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ρομποτικών διατάξεων και physical computing με χρήση ανοικτού λογισμικού και υλικού οι μαθητές θα εκπαιδεύονται, πάνω σε πεδία που συνδέονται με τα αναλυτικά προγράμματα του S.T.E.M.

Παράλληλα θα εξοικειωθούν οι μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα στην προσέγγιση S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης.