Είναι καθηγητής της φυσικής και διδάσκει στην Γ΄Λυκείου .

Στο πρώτο  μάθημα της χρονιάς παρουσιάζει τον όρο

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.

Το ερώτημα είναι δικό του και συνήθως ανομολόγητο.

Τι σημαίνει ο προσδιορισμός ΑΠΛΗ ;

Σε τι συνίσταται η «απλότητά της; »

Πότε μία ΑΡΜΟΝΙΚΗ ταλάντωση ΔΕΝ είναι απλή ;

 

Τι σημαίνει ο προσδιορισμός ΑΠΛΗ ;

Πότε μια αρμονική ταλάντωση ΔΕΝ είναι απλή ;

 USA . Halliday- Resnick . Μία κίνηση είναι  αρμονική , εφόσον η θέση ισοροπίας είναι θέση ευσταθούς ισορροπίας – χωρίς υποχρεωτικά να βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής και – ισοδύναμα – ασκείται δύναμη επαναφοράς.

Μια αρμονική κίνηση χαρακτηρίζεται ΑΠΛΗ εφόσον η δυναμική ενέργεια είναι της μορφής

U = ½ kx2 , οπότε και για τη δύναμη επαναφοράς ισχύει F = - kx. Σε αυτή την  περίπτωση

η θέση ευσταθούς ισορροπίας βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής.

 ΙΤΑΛΙΑ . Αρμονική κίνηση είναι  η κίνηση ενός αρμονικού ταλαντωτή, δηλαδή ενός μηχανικού συστήματος  το οποίο εάν μετακινηθεί από τη θέση ισορροπίας υπόκειται σε δύναμη επαναφοράς ανάλογη προς τη μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας ,  ανάλογη με τη δύναμη F =  - kx   που περιγράφεται με τον νόμο του Hooke .        Εάν η μόνη ασκούμενη δύναμη είναι η F, το σύστημα λέγεται απλός αρμονικός ταλαντωτής και εκτελεί απλή αρμονική  κίνηση: ημιτονοειδή ταλάντωση γύρω από τη θέση ισορροπίας με σταθερό πλάτος και σταθερή συχνότητα 

ΙΣΠΑΝΙΑ.  Η «άρνηση» της απλής αρμονικής κίνησης είναι η σύνθετη αρμονική κίνηση

Η σύνθετη - complejo - αρμονική κίνηση είναι μια κίνηση από υπέρθεση απλών αρμονικών κινήσεων .

Un movimiento armónico complejo es un movimiento superposición lineal de movimientos armónicos simples.

ΓΑΛΛΙΑ .  Η σύνθετη αρμονική κίνηση λαμβάνει χώρα όταν συντίθενται απλές αρμονικές κινήσεις. Η κίνηση της χορδής μιας κιθάρας είναι ένα παράδειγμα

Complexe mouvement harmonique se produit lorsque un certain nombre de mouvements harmoniques simples sont combinées. Une corde de guitare  est  un exemple 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ . Αρμονικός ταλαντωτής . Στην κλασική φυσική αλλά και στην

σχετικιστική κβαντομηχανική μπορούμε να ορίσουμε έναν από τους παρακάτω τύπους:

Απλός αρμονικός ταλαντωτής ( αυτός που δεν είναι εξαναγκασμένος ούτε υπάρχει απόσβεση)

Σύνθετος αρμονικός ταλαντωτής ( αυτός που είναι εξαναγκαζόμενος και/ή με απόσβεση)

Αρμονικός ταλαντωτής μόνο εξαναγκαζόμενος ή  Αρμονικός ταλαντωτής μόνο με απόσβεση

Αρμονικός ταλαντωτής και εξαναγκαζόμενος και με απόσβεση

Pode ser definido em Física clássica, bem como em Física quântica-relativística.

Pode ser de um dos tipos: oscilador harmônico simples (que não é forçado nem amortecido);

oscilador harmônico complexo, (que é forçado e/ou amortecido):

oscilador harmônico apenas forçado;              ou  oscilador harmônico apenas amortecido;

ou oscilador harmônico forçado e amortecido;

 ΕΛΛΑΔΑ . Μία αρμονική ταλάντωση λέγεται απλή ( ή γραμμική ) εφόσον η τροχιά του υλικού σημείου  είναι ευθύγραμμη .  Ελληνικό σχολικό βιβλίο αλλά και Wikipedia

Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας του είναι ημιτονοειδής (αρμονική) συνάρτηση του χρόνου. WIKIPEDIA

 

Με ποιο από αυτά θα συμφωνήσουμε ;

 

Εκτιμώ ότι αξίζει τον κόπο να ξανακοιτάξουμε το θέμα

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ»

με αφετηρία την αναζήτηση απαντήσεων σε 11 βασικά ερωτήματα.