Διαίρεση πολυωνύμου P(x) το πολυ 5ου βαθμού
με διαιρέτη (x-α) με το σχήμα Horner.

(Κανόνας Ruffini)

Συμπληρώστε τους συντελεστές τoυ πολυωνύμου P(x) και την τιμή α.
Κατόπιν πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο υπολογισμός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαίρεση. Για να το ξαναδείτε μηδενίστε τον πίνακα με το πλήκτρο "αρχικοποίηση"

( x5 + x4 + x3 + x2 + x + ) : ( x - )

 
σχήμα Horner
α= 
x4+ x3+ x2+ x+
Πηλίκο Υπόλοιπο

Αν ο πρωτοβάθμιος διαιρέτης είναι της μορφής δ(χ)=αχ+β τότε κάνουμε τη διαίρεση με το πολυώνυμο και κατόπιν ακολουθούμε τα εξής βήματα: Γράφουμε την ταυτότητα της διαίρεσης που κάναμε και πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με το α ως εξής: $$ P(x)=\Big( x+ \frac {β}{α} \Big) \cdot π(χ)+υ = (αχ+β) \cdot \frac {1}{α} \cdot π(χ)+υ$$

Για Μεγαλύτερου βαθμού διαιρέτη θα δούμε την παρακάτω εφαρμογή.