Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

     Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα δια βίου μάθηση |(LLP  2012)

Ένα πλήθος δυνατοτήτων συμμετοχής περιλαμβάνει η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος δια βίου μάθησης (Leonardo - LLP) για το 2012 και αφορά σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, με προτεραιότητα τα επαγγελματικά σχολεία και ιδιαιτέρως τους μηχανολόγους.

Συνάδελφοι ή σχολεία που ενδιαφέρονται και θέλουν βοήθεια, παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μου στο

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι παρακάτω:

  • Επισκέψεις μελέτης σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ευρώπης  14 Οκτωβρίου 2011

·        Κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Comenius  1 Δεκεμβρίου 2011

·        Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
πρώτη προθεσμία 16 Ιανουαρίου 2012
περαιτέρω προθεσμίες 30 Απριλίου 2012,  17 Σεπτεμβρίου 2012

·        Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του Comenius  31 Ιανουαρίου 2012

·        Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα
2 Φεβρουαρίου 2012

·        Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της καινοτομίας  2 Φεβρουαρίου 2012

·        Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού κινητικότητας

·        Leonardo Da Vinci) Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ) 3 Φεβρουαρίου 2012

·        Πρόγραμμα Jean Monnet 15 Φεβρουαρίου 2012

·        Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις· Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio· Grundtvig: Εργαστήρια  21 Φεβρουαρίου 2012

·        Grundtvig: Περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια εθελοντισμού για ηλικιωμένα άτομα
30 Μαρτίου 2012

·        Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές επισκέψεις
πρώτη προθεσμία 30 Μαρτίου 2012

δεύτερη προθεσμία 12 Οκτωβρίου 2012

·        Εγκάρσιο πρόγραμμα: όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες:  1 Μαρτίου 2012

 

Γενική Δομή του Προγράμματος

Τα τομεακά επιμέρους προγράμματα τα οποία ενδιαφέρουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκιπαίδευσης είναι τα ακόλουθα

Επισκέψεις μελέτης σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ευρώπης

Η ανάπτυξη πολιτικών καθώς και η ενθάρρυνση και υποστήριξη  συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δια βίου μάθηση, αποτελεί κύριο σκοπό του προγράμματος των Επισκέψεων Μελέτης (Study Visits). Μια Επίσκεψη Μελέτης συνίσταται κατά κανόνα σε μια σύντομη επίσκεψη διάρκειας τριών έως πέντε ημερών σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, από μια μικρή ομάδα (10-15 ατόμων), οι οποίοι έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό-περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu

Comenius (για το σύνολο των σχολείων)

Οι ακόλουθες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Comenius:

α) κινητικότητα των ατόμων, Η κινητικότητα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

i) ανταλλαγές μαθητών και προσωπικού·

ii) κινητικότητα μαθητών σε σχολεία και περίοδοι άσκησης εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία ή επιχειρήσεις·

iii) συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης για διδάσκοντες και άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό·

iv) επισκέψεις μελέτης και προπαρασκευαστικές επισκέψεις για δραστηριότητες κινητικότητας, εταιρικών σχέσεων, σχεδίων ή δικτύων·

v) εργασία σε θέσεις βοηθών για διδάσκοντες και υποψήφιους διδάσκοντες·

 

β) ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ:

i) σχολείων, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών σχεδίων μάθησης για τους μαθητές και τους δασκάλους τους, («εταιρικές σχέσεις Comenius»)·

ii) οργανώσεων υπευθύνων για κάθε πλευρά της σχολικής παιδείας, για να βοηθηθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία και η συνεργασία παραμεθορίων περιοχώνεταιρικές σχέσεις Comenius-Regio»)·

 

γ) πολυμερή σχέδια Μπορούν να περιλαμβάνονται σχέδια με τους ακόλουθους στόχους:

i) ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση των εκπαιδευτικών βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων νέων μεθόδων ή υλικών διδασκαλίας·

ii) ανάπτυξη ή ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με συστήματα παροχής πληροφοριών ή καθοδήγησης ιδιαίτερα προσαρμοσμένων στους διδασκόμενους, τους διδάσκοντες και άλλο εμπλεκόμενο προσωπικό, που καλύπτονται από το πρόγραμμα Comenius·

iii) ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση νέων κύκλων μαθημάτων για εκπαίδευση δασκάλων ή νέου περιεχομένου για τέτοια μαθήματα·

δ) πολυμερή δίκτυα. Μπορούν να περιλαμβάνονται δίκτυα με τους ακόλουθους στόχους:

  • ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο πεδίο ή τον θεματικό τομέα στον οποίο λειτουργούν, προς όφελος δικό τους αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα·

  • απόκτηση και διάδοση σχετικών καλών πρακτικών και καινοτομίας·

  • παροχή υποστήριξης περιεχομένου για σχέδια και εταιρικές σχέσεις που δημιουργούνται από άλλους·

  • προώθηση της ανάπτυξης της ανάλυσης αναγκών και των πρακτικών εφαρμογών της στη σχολική εκπαίδευση·

 

 Δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci (Για τα επαγγελματικά σχολεία)

 1. Οι ακόλουθες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci:

α) κινητικότητα ατόμων,

Η κινητικότητα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

i) διεθνείς περιόδους άσκησης σε επιχειρήσεις ή σε ιδρύματα κατάρτισης·

ii) περιόδους άσκησης και ανταλλαγές προς περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη που απευθύνονται σε εκπαιδευτές και συμβούλους προσανατολισμού, καθώς και σε υπεύθυνους για ιδρύματα κατάρτισης και σε υπεύθυνους για το σχεδιασμό της κατάρτισης και τον προσανατολισμό σταδιοδρομίας εντός επιχειρήσεων·

β) εταιρικές σχέσεις που εστιάζουν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς·

γ) πολυμερή σχέδια, ιδίως αυτά που στόχο έχουν τη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης εστιάζοντας στη μεταφορά καινοτομίας, η οποία προϋποθέτει τη γλωσσική, πολιτιστική και νομική προσαρμογή, στις εθνικές ανάγκες, καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά  περιβάλλοντα·

δ) πολυμερή σχέδια, που στόχο έχουν τη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτομίας και καλών πρακτικών·

ε) θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών, που ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση·

στ) άλλες πρωτοβουλίες προώθησης των στόχων του προγράμματος Leonardo da Vinci,

 

 Δράσεις του Grundtvig (για την εκπαίδευση των καθηγητών)

 Οι ακόλουθες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Grundtvig:

α) κινητικότητα ατόμων

Η εν λόγω κινητικότητα μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις, θέσεις βοηθών και ανταλλαγές για συμμετέχοντες σε επίσημες και ανεπίσημες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου περιλαμβάνεται η  κατάρτιση και η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως σε συνέργεια με εταιρικές σχέσεις και σχέδια·

β) εταιρικές σχέσεις, γνωστές ως «εταιρικές σχέσεις μάθησης Grundtvig», που εστιάζονται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς·

γ) πολυμερή σχέδια, που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης των ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς καινοτομίας και καλών πρακτικών·

δ) θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών, γνωστά ως «δίκτυα Grundtvig», που ασχολούνται ιδιαίτερα με τα ακόλουθα:

i) ανάπτυξη της εκπαίδευσης των ενηλίκων στον κλάδο, το θεματικό τομέα ή τη διαχειριστική πτυχή που αποτελεί το αντικείμενό τους·

ii) εντοπισμό, βελτίωση και διάδοση κατάλληλων καλών πρακτικών και καινοτομίας·

iii) παροχή υποστήριξης περιεχομένου σε σχέδια και εταιρικές σχέσεις που δημιουργούνται από άλλους και  διευκόλυνση της διαδραστικότητας μεταξύ αυτών των σχεδίων και των εταιρικών σχέσεων·

iv) προώθηση της ανάπτυξης της ανάλυσης αναγκών και της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση των ενηλίκων·

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει με προσοχή να θέσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους και τα ενδιαφέροντά τους και στη συνέχεια, αναζητώντας εταίρους από τις ιστοσελίδες του προγράμματος, να προχωρήσουν στην υποβολή σχετικής πρότασης.   

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα υποβολής:

Η πρόσκληση περιληπτικά (Ελληνικά) http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/gencall_2012/General_Call_for_Prop.pdf

Γενικές Οδηγίες (Ελληνικά) http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/part1_el.pdf

Οδηγός Προγράμματος (Ελληνικά) http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/part2_el.pdf

Αναλυτικός Οδηγός δράσεων (Ελληνικά) http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches_el.pdf

 

Εθνική Αρχή – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ):  http://www.iky.gr

Αναλυτικές οδηγίες και έντυπα υποβολής προτάσεων.

Lifelong Learning Programme:  http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Υπάρχει το σύνολο σχεδόν του ενημερωτικού υλικού και στην Ελληνική Γλώσσα