Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1940

ΕΤΟΣ 1940

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζνεπόλεως κύριος Φλαβιανός. 23-06-1940.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη την 1 Απριλίου 1956. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Προβάτας κύριος Σωφρόνιος. 30-06-1940.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 7 Ιουνίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.