Modele w socjologii

W Polsce Pierwsza Katedra socjologii powstała na wydziale prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1919 Roku (kierował ni Leon Petrażycki). Rok Później, z późno Floriana znanieckiego, uruchomiono katedrę socjologii i filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznań ńskim, wtedy też Socjologia zaistniała w Polsce jako le Samodzielny kierunek studiów. -pariasowi, Ludzie zajmujący się pracami nieczystymi, ich Kasta jest nietykalna Pod pojęciem stratyfikacji społecznej kryje się Klasyfikacja społeczeństwa na odpowiednie grupy Bądź Kategorie, w których członkostwo Daje Możliwość danej pozycji społecznej, która jest Wysoka lub Niska, korzystna lub niekorzystna, Może też pozwalać na uzależnienie OD własnej osoby ludzi, którzy funkcjonują w innych kategoriach lub grupach Społecznych. Inną ważną postacią dziedziny socjologii był Georg Simmel (żyjący w latach 1858-1918). Odszedł sur OD porównywania wysuniętego przez Spencera społeczeństwa w odniesieniu do organizmu ludzkiego. Według niego Społeczeństwo jest Jak skomplikowana pajęczyna, skupisko wielokrotnych obopólnych RELACJI jakie zachodzą między jego poszczególnymi jednostkami, które są Jak nieprawdę Interakcje. Ich Postać h. Wi Najważniejsze zainteresowanie uczonego Simmel`a. Socjologia badacza została nazwana formalną. W swoich doświadczeniach pokazał wspólne aspekty dla Struktur formalnych ludzi, sklasyfikował types jakie Istnieją w społeczeństwie je ze szczególnym zainteresowaniem poddawał analizie ZJAWISKO “obcego”, à kompy odgrywa rolę w kontakcie ze społeczeństwem. Simmel “obcym” nazywał Tego, qui wnosi znikomy Wkład w Życie zbiorowości, MIMO iż formalnie uważany jest za jego członka, MIMO iż jest racjay nieakceptowany je nie jest w stanie zintegrować się z grupą. Socjologowie badają Społeczne Reguły, Procesy i struktury, które łączą je dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi a także proces ich zmian. Badają Zarówno jednostki uwikłane w grupy Społeczne, Jak i międzyludzkie relacje (Na exemple rodzinę, wspólnoty, Stowarzyszenia, zrzeszenia).

Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy Społeczne, instytucje Czy câlé społeczeństwa, lub dzielić przez Społeczne podziały. Uwarunkowania osobowości (Mikro-Społeczne oraz Makro-Społeczne) Teoria interakcyjna, inacjay interakcjonizm symboliczny, qui skupia swą uwagę na konkretnych osobach, między którymi istnieje Kontakt, relacje poprzez różne Związki, symboliczne gesty, Ludzie odbierają swoje wzajemne nastroje, przeobrażenia, metody postępowania je często błędnie odczytują.