Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Πίνακας Περιεχομένων
Ευρετήριο
Γενικό Μέρος
Ειδικό Μέρος
Παρουσιάσεις Ενοτήτων
Κατηγοριοποίηση Ε.Λ.
Σελίδες με Λογισμικό
Εκπαιδευτικό Σενάριο
Βιβλιογραφία ΤΠΕ


Κεντρική
Ενότητα 3.8
Ενότητα 4.5
Ενότητα 6.1 & 6.2 & 6.3 & 6.4
Ενότητα 6.5 & 6.6 & 6.7


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


PRINT PDF   

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

3. Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

3.8 Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Τα λογισμικά γενικής χρήσης (εφαρμογές γραφείου και Διαδίκτυο) και οι εν δυνάμει εκπαιδευτικές χρήσεις τους.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν με ευχέρεια βασικές εφαρμογές της πληροφορικής που αφορούν συλλογή, επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία στοιχείων και δεδομένων και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν σε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά θέματα. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πολυμεσικό υλικό για την παραγωγή απλού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει:

• Να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες των επεξεργαστών κειμένου, των λογιστικών φύλλων, των εργαλείων ελεύθερης και γραμμικής σχεδίασης, των εργαλείων παρουσίασης, του διαδικτύου και των εργαλείων επικοινωνίας.

• Να μπορούν σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τα προαναφερθέντα λογισμικά γενικής χρήσης.

• Να μπορούν να αναζητούν με αποτελεσματικό τρόπο πληροφορίες και λογισμικούς πόρους μέσα από το διαδίκτυο.

• Να μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για τη δημιουργία ιστοσελίδων.

• Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσω του Διαδικτύου.

• Να μπορούν να διαχειρίζονται απλό πολυμεσικό υλικό (εικόνα, ήχο).

• Να μπορούν να αξιοποιήσουν πολυμεσικό υλικό για διδακτική χρήση.

• Να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυμεσικό υλικό για μια συγκεκριμένη χρήση.


4. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ειδικότητας σε διδακτικές καταστάσεις

4.5 Εκμάθηση της χρήσης λογισμικών για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση των γνωστικών αντικειμένων της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Δραστηριότητες και παραδείγματα

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι στη χρήση και τις μεθόδους αξιοποίησης λογισμικών της δικής τους ειδίκευσης και να μπορούν να κατανοήσουν πού εμπίπτει το όποιο συγκεκριμένο λογισμικό σε σχέση με τις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού και την χρήση του στην τάξη.
• Να είναι ενημερωμένοι για όλα τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικά λογισμικά.
• Να γνωρίζουν αντιπροσωπευτικά είδη από τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών που αφορούν την ειδικότητά τους (κλειστού και ανοικτού τύπου, πολυμέσα, εγκυκλοπαίδειες, προσομοιώσεις, κλπ.).
• Να γνωρίζουν αντιπροσωπευτικά εκπαιδευτικά λογισμικά για τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους.
• Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών της ειδικότητάς τους, την καταλληλότητά τους καθώς και τα ενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν λογισμικά που θα τους χρησιμεύσουν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.


6. Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και ΤΠΕ

6.1. Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη μάθηση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων

6.2. Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και μάθηση του γνωστικού αντικειμένου

6.3. Ρόλοι, αντιλήψεις, παραδοχές εκπαιδευτικών και μαθητών αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο και υπό το πρίσμα των ΤΠΕ

6.4. Παρουσίαση, σύγκριση και προβληματισμός για την επίδραση των ΤΠΕ στη διαμόρφωση της διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου. Μαθησιακές δυσκολίες και η διαχείρισή τους με τις ΤΠΕ

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει

• Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήμης και των εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας για τη μάθηση των γνωστικών αντικειμένων πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης

• Να γνωρίσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας στα γνωστικά αντικείμενα πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης και τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο

• Να γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης και τις καινούργιες διδακτικές μεθόδους αξιοποίησης εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό

• Να γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών γενικά και ειδικά με τη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και περιβαλλόντων


6. Αξιολόγηση και προσαρμογή Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Δραστηριοτήτων

6. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Δραστηριοτήτων

6.5. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.6. Ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας μέσω σεναρίων

6.7. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η ανάλυση, η προσαρμογή και η δημιουργία διδακτικών σεναρίων, δραστηριοτήτων, φύλλων εργασίας και περιβαλλόντων μάθησης με ΤΠΕ θα συμβάλει ώστε οι εκπαιδευτικοί να:
είναι σε θέση να εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες
γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων
μπορούν υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους επιμορφούμενους στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Η ενότητα αυτή έχει στόχο την αυτόνομη (υπό την επίβλεψη επιμορφωτή) και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, από ομάδες δύο - τριών εκπαιδευτικών, της σχεδίασης και ανάπτυξης διδακτικού υλικού (σεναρίων, δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας) για τη διδασκαλία ενοτήτων συγκεκριμένου αριθμού διδακτικών ωρών (δύο τουλάχιστον ώρες) σε εικονικές συνθήκες τάξης


ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα