Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική;

Μία καλή Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική είναι μια διδακτική πρακτική που έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και η οποία αξίζει να διαμοιραστεί, καθώς μεταφέρει μια επιτυχημένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία. Χαρακτηρίζεται ως ‘Ανοικτή’ όταν βασίζεται στην αξιοποίηση ανοιχτών (διαθέσιμων ελεύθερα) εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources – OER) ή/και όταν αξιοποιεί ανοιχτά εργαλεία και περιβάλλοντα τα οποία διαμοιράζεται ελεύθερα για αξιοποίηση από άλλους, με στόχο την απρόσκοπτη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης. 

Τα χαρακτηριστικά των καλών πρακτικών

 • Η αντίληψη ότι υπάρχουν περιθώρια  για δράση σε επίπεδο σχολείου και εκπαιδευτικού συστήματος
 • Μία στιβαρή ηγεσία έτοιμη να αναλάβει πρωτοβουλίες για καλές πρακτικές και αριστεία
 • Μία φιλοσοφία που να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών
 • Ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των μαθητών
 • Η παρουσία παρεμβάσεων και υψηλών προσδοκιών για τις επιδόσεις των μαθητών
 • Προσανατολισμός για αλλαγή στο υπάρχον σχολικό σύστημα
 • Κοινωνικό -πολιτικό κλίμα που στηρίζει την ανάπτυξη και την αλλαγή
 • Υποστήριξη από την πολιτεία
 • Δεσμοί συνεργασίας με την τοπική κοινωνία
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία
 • Εμπλοκή της οικογένειας για την ανεύρεση λύσεων

Συνεχίζεται…