Nav view search

Πλοήγηση

Αναζήτηση

Λογότυπο

Συντονιστική επιτροπή του παρατηρητηρίου για τη βία...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  Σ.Ε.

(Στη συνάντηση των Συντονιστών Δράσης- 26/6/13))

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 1. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 2. 2.ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (Πλαίσιο λειτουργίας, σκοποί και στόχοι)
 3. 3.ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
 4. 4.Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 5. 5.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 6. 6.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ  ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

             (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοσχολικής  βίας και του εκφοβισμού, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη διεθνή πραγματικότητα, με μια τεράστια αύξηση της βιβλιογραφίας και της εμπειρικής ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία είκοσι χρόνια, με αποτέλεσμα να ασχοληθούν τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και οι πολιτικές ηγεσίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 Αποκορύφωμα της όλης θεσμικής αναγνώρισης του προβλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και η Διάσκεψη στην Ουτρέχτη το 1997 για την οριοθέτηση του προβλήματος, τη διερεύνηση των επιμέρους δράσεων και προγραμμάτων και την αξιολόγηση για την περαιτέρω πορεία των πρακτικών αντιμετώπισής του.

Αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στο σχολικό χώρο και στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, αφού μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στο σχολείο και να επηρεάσει άμεσα τη διαδικασία της μάθησης.

Η έκθεση στην  ενδοσχολική βία μπορεί να επιφέρει σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και έντονο άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Οι έρευνες σχετικά με την ενδοσχολική βία  στην Ελλάδα καταδεικνύουν ανησυχητικές τάσεις του φαινομένου και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλημάτων μεταξύ των νέων στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις και γενεσιουργοί παράγοντες της ενδοσχολικής βίας με τις μορφές παραβατικής  συμπεριφοράς να καταγράφονται σε μικρότερη όμως κλίμακα από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας είναι σημαντικός, δεδομένου  ότι το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός πρόληψης στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Χρειάζεται γι? αυτό να αναπτυχθούν άμεσα προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές για αντιμετώπιση, αλλά και μείωση του προβλήματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βίας που καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά στα σχολεία (π.χ. λεκτική βία, απειλή για σωματική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο).

Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική βιβλιογραφία ήταν πλούσια για το ζήτημα της σχολικής βίας, παρά το γεγονός ότι είχαμε ορισμούς, οι οποίοι είχαν προέλθει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, στην Ελλάδα το ζήτημα είχε αντιμετωπιστεί για πάρα πολλά χρόνια κατά τρόπο αποσπασματικό. Δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Σε όλες τις χώρες έχουμε τα φαινόμενα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Θεωρούμε ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε η γνώση του προβλήματος, η Ελλάδα  άργησε και σε πολλές περιπτώσεις αδράνησε.

Η ένταση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού απαιτεί, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης συνεκτικές, οργανωμένες πολιτικές δράσεις ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε σχέση με τη βία και τον εκφοβισμό στο σχολείο είναι σήμερα αναγκαιότητα.  Αυτό  προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου από όλους όσοι εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας δια του πρ. Υφυπουργού Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο.

 

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

(Πλαίσιο λειτουργίας, σκοποί και στόχοι)

 

Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προϋποθέτει μεταξύ άλλων την καταγραφή, τη μελέτη, αλλά και την αντιμετώπιση των φαινομένων σε πρώιμο στάδιο, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η σε βάθος κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η συντονισμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών μέσα από τη δημιουργία δικτύων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων. 

            Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (σχετ. η με αριθμ. 159704/Γ7/17-12-2013 Υπουργική Απόφαση). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η μέριμνα για την πρόνοια και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

            Το Παρατηρητήριο, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υποστηρίζεται από Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίστηκε με την υπ? αριθμ. 15885/Γ1/05-02-2013 Υπουργική Απόφαση. Ο ρόλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου είναι επιστημονικός, υποστηρικτικός ? συμβουλευτικός αναφορικά με τις δράσεις που προωθούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.

            Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου επιδιώκεται:

 1. Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία των δράσεων που υλοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε πανελλήνιο επίπεδο για:

-          την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και της τοπικής κοινωνίας

-          την ενεργοποίηση του διαλόγου σε σχολικούς οργανισμούς σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις δυνατότητες ανάπτυξης συλλογικής δράσης για την καταπολέμησή του

-          την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών (ασφάλεια και προστασία)

-          την πρόληψη, την κοινωνική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα σε ενδοσχολικό και τοπικό επίπεδο.

 1. Ο σχεδιασμός εξειδικευμένης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στην καταπολέμηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
 1. 3.Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τη σχολική κοινότητα σχετικά με την αναγνώριση ζητημάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού και τα πρώτα βήματα διαχείρισης του συμβάντος.
 2. 4.Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης καθώς και η εποπτεία της δραστηριότητας Φορέων και Οργανισμών οι οποίοι συνδέονται με πρωτόκολλα συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού.
 3. 5.Η εκπόνηση μελετών για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και την πρόληψη αυτών.
 4. 6.Η συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες και επιτροπές του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή συνεργαζόμενων Υπουργείων και Οργανισμών με συναφές αντικείμενα.
 5. 7.Η σύνταξη και έκδοση ετήσιας έκθεσης στατιστικών δεδομένων για την εξέλιξη των φαινομένων της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

 1. 1.Δημιουργία του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (σχετ. η με αριθμ. 159704/Γ7/17-12-2013 Υπουργική Απόφαση).
 2. 2.Ορισμός Συντονιστικής  Επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία ορίστηκε με την υπ? αριθμ. 15885/Γ1/05-02-2013 Υπουργική Απόφαση.
 3. 3.Ορισμός Συντονιστών Δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στις 13 Περιφερειακές Δ/νσεις σ΄ όλη την Ελλάδα.
 4. 4.Διερεύνηση του φαινομένου της σχολικής βίας και εκφοβισμού σε όλα τα σχολεία της χώρας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από πανελλήνια έρευνα.  Αποστολή ερωτηματολογίου σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Ολοκλήρωση διαδικασίας και επεξεργασία αποτελεσμάτων (Απρίλιος ? Μα?ος 2013).
 5. 5.Απόφαση της ΚΕΔΕ (13 Μαρτίου) ? μετά από πρόταση/εισήγηση του μέλους του Παρατηρητηρίου κ. Ι. Θεοδωρακόπουλου- για διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας Εκπαίδευσης & Τ.Α.
 6. 6. Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α υποβάλλει πρόταση για την Πράξη «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η πρόταση περιλαμβάνει επτά (7) δράσεις.
 7. 7.Συστηματική καταγραφή και επεξεργασία των δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συναφών ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας από διάφορους φορείς με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
 8. 8.Ενημέρωση του Παρατηρητηρίου για τις δράσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους.

 

 1. 9.Δημιουργία ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου και ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, στην οποία πέραν των χρήσιμων πληροφοριών για το σκοπό, τη λειτουργία και τις δράσεις του Παρατηρητηρίου και των σχετικών δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας, δήμου και κοινότητας, θα παρέχεται πλούσιο ενημερωτικό υλικό και διαδικτυακές συνδέσεις με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, σχετικούς με το θέμα.

Το Παρατηρητήριο θα αναπτύξει περαιτέρω τη δραστηριότητά του σε ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο. Κοινός μας στόχος όλων είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, μέσα από την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, των ερευνητικών πορισμάτων και της τεχνογνωσίας.   Η συνέργεια, ο συντονισμός και η συνεργασία των επιστημονικών, κοινωνικών φορέων και της Κ.Ε.Δ.Ε. που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν πιο ενεργά με το ζήτημα αυτό, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων και πρωτοβουλιών μας.

Το Παρατηρητήριο πρέπει να αποτελέσει τη θεσμική ? πλην όμως  ευέλικτη - στέγη κάτω από την οποία θα αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ανηλίκων, καθώς και τη διασφάλιση των ουσιαστικών όρων της παιδείας, ειδικά στην περίοδο της κρίσης που διαπερνά όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου υλοποιούνται με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.  με την ενεργή εμπλοκή του Συντονιστή Δράσεων, δημιουργεί δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων για την υποστήριξη δράσεων πρόληψης στις σχολικές μονάδες, επιδιώκοντας ιδιαίτερα τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών,  τοπικών φορέων και οργανισμών που εξειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, των δικαιωμάτων του παιδιού, της κοινοτικής διαμεσολάβησης και της κοινωνικής ένταξης.

            Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε., σύμφωνα με τη με αριθμ. 159704/Γ7/17-12-2012 Υπουργική Απόφαση, έχει οριστεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. ένας εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστής Δράσεων.

 • Ο Συντονιστής Δράσεων συνεργάζεται  και συνεπικουρείται στο έργο του από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων, τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιούν δράσεις πρόληψης.
 • Ο Συντονιστής Δράσεων συνεργάζεται με τους Συντονιστές όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. και ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις ενέργειές του τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή Δράσεων εκτείνονται σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε., Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε., Σχολικών μονάδων, τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Συντονιστή Δράσεων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 

 1. 1.Η προώθηση στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προγραμμάτων πρόληψης ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό με αξιοποίηση ταυτόχρονα:
 2. i)του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 3. ii)της Ευέλικτης Ζώνης  για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση

iii)των κάθε είδους διαθεματικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ερευνητικές εργασίες/ μέθοδος project)

 1. iv)των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
 2. v)παράλληλη αξιοποίηση των συνεργασιών που μπορούν να αναπτυχθούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Συνήγορος του Παιδιού, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Αμνηστία κ.λ.π.).
 3. 2.Η οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων και επιμορφώσεων με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών γύρω από θέματα που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
 4. 3.Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και συνεργασίας με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας κ.λ.π.
 5. 4.Η ενίσχυση και συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών και σχολείων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την αξιοποίηση των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α.. Τη συνεργασία επίσης με τις Σχολικές Επιτροπές και τα Γραφεία Παιδείας των Ο.Τ.Α.
 6. 5.Ο συντονισμός και η εποπτεία όλων των απαραίτητων ενεργειών
 7. 6.Η συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση περιστατικών που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
 8. 7.Η σύνταξη εκθέσεων απολογισμού αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων πρόληψης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του και η αποστολή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 9. 8.Η ανάδειξη «καλών πρακτικών» πρόληψης που υλοποιούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. και Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.
 10. 9.Η προώθηση  υποστηρικτικού υλικού, το οποίο έχει την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του παρατηρητηρίου προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τις σχολικές μονάδες.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Στόχος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι ένα δημοκρατικό σχολείο, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, που να προάγει την ενεργό συμμετοχή όλων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών) και να καλλιεργεί εμπράκτως με τη λειτουργία του τις αξίες της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, τις ανθρωπιστικές αξίες της κοινότητας και της ομαδικής εργασίας.

Με στόχο μια δημοκρατική, ανθρωποκεντρική παιδεία που να σέβεται τα δικαιώματα όλων των παιδιών και με όραμα ένα δημοκρατικό σχολείο που να προάγει την ψυχική υγεία και τη σχολική επιτυχία, ένα σχολείο που να αποδέχεται τη διαφορετικότητα, να σέβεται την πολυπολιτισμικότητα και να στοχεύει στη διαπολιτισμική επικοινωνία, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, προτείνουμε μια σειρά ενδεικτικών δράσεων για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας.

Βασική επιδίωξή μας είναι η Σχολική Μονάδα να έχει όλες τις δυνατότητες ώστε να διαπαιδαγωγήσει τους μαθητές για τους τρόπους με τους οποίους θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους από τις βίαιες συμπεριφορές των άλλων και θα συμμετέχουν στην αναζήτηση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και στην αποτροπή βίαιων συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα της ζωής τους.

Ο ρόλος του Συντονιστή Δράσεων θα πρέπει να είναι καθοριστικός όσον αφορά το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο της σχολικής κοινότητας.

 

Ο Συντονιστής δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το ρόλο των στελεχών εκπ/σης (Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών Εκπ/σης Π.Ε. & Δ.Ε. και Δ/ντών σχολικών μονάδων), οι οποίοι λειτουργούν με βάση το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και έχουν διακριτούς και σαφείς ρόλους. Στόχος του θα πρέπει να είναι η συνέργεια όλων όσων έχουν τη διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η γόνιμη συνεργασία και η αποτελεσματικότητα στο πεδίο της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης των φαινομένων της βίας και του εκφοβισμού.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους σχολικούς συμβούλους ώστε στις επιμορφωτικές δράσεις, στις ενδοσχολικές συναντήσεις, στις οδηγίες και στις κατευθύνσεις τους προς τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων και τους συλλόγους διδασκόντων να δίνουν το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινείται η σχολική μονάδα.

 

Ενδεικτικές οδηγίες προς τους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους συλλόγους διδασκόντων και τους  εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι:

 1. 1.Να εξηγούν στους μαθητές την έννοια και το περιεχόμενο των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έτσι ώστε να κατανοούν την αξία του σεβασμού στη ζωή τους. Να δίνουν έμφαση στην κατανόηση όλων των δικαιωμάτων και στην προσεκτική στάθμισή τους όταν αυτά συγκρούονται, ιδίως δε στα δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης κλπ) και βίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, στο δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, κ.λπ.
 2. 2.Να αναπτύσσουν δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και διευκολύνουν την προσέγγιση, συνεργασία και τη γεφύρωση τυχόν διαφορών μεταξύ των συνομηλίκων. 
 3. 3.Να βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία και στη συνδιαμόρφωση κανόνων, που να διέπουν τις σχέσεις τους και τρόπων επίλυσης συγκρούσεων και αντιμετώπισης επιθετικών-βίαιων συμπεριφορών.
 4. 4.Συνιστάται σε κάθε σχολείο να υιοθετείται ύστερα από δημοκρατική και ισότιμη διαβούλευση, με την ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, Σχολικός Κανονισμός, που να συνοψίζει και να εξειδικεύει τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς και τους τρόπους επίλυσης διαφορών και διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Η εκπόνηση του σχολικού κανονισμού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, αλλά εξαιρετικά σημαντική, διότι μέσω αυτής αναδεικνύονται τόσο η γενικότερη δυναμική του εκάστοτε σχολείου όσο και η προσέγγιση της σχολικής κοινότητας σε θέματα λειτουργικότητας και επιδίωξης καλών σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο Σχολικός Κανονισμός μπορεί να ανατροφοδοτείται  ύστερα από συζητήσεις, εφόσον προκύπτει η ανάγκη διευκρινίσεων ή τροποποίησης πρακτικών που ακολουθούνται στο σχολείο.   
 5. 5.Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνεται στην κάθε τάξη, με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, να γίνεται στο ξεκίνημα της χρονιάς μια συζήτηση με τους μαθητές για τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις τους, τους στόχους τους και τους τρόπους επίλυσης τυχόν διαφορών, διαφωνιών, εντάσεων, παρενοχλήσεων, κ.λπ. Από τη συζήτηση αυτή μπορεί να προκύπτει ένα «Συμβόλαιο Σχολικής Τάξης» που αναρτάται στον τοίχο, ώστε να γίνεται επίκληση αυτού, όποτε παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα (π.χ. μια φορά τη βδομάδα), οι μαθητές μπορούν να συζητούν με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για την πορεία και εξέλιξη της τάξης ως ομάδας, των σχέσεων, των κοινών στόχων, κ.λπ.
 6. 6.Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτείνεται στην αρχή της χρονιάς να διεξάγεται συζήτηση γνωριμίας  με τον εκπαιδευτικό που ορίζεται ως υπεύθυνος του κάθε τμήματος, και να αποφασίζονται  από κοινού (από μαθητές και εκπαιδευτικό) οι «κανόνες» για τους τρόπους συνύπαρξης, επίλυσης εντάσεων, συγκρούσεων και άλλων συναφών περιστατικών ή προβλημάτων. Επίσης, η πραγματοποίηση επιπρόσθετα ατομικών συναντήσεων του υπεύθυνου καθηγητή με τους μαθητές, κρίνεται επιθυμητή για την αποτύπωση προσωπικών στόχων και αναγκών τους. Εφόσον υφίσταται Σχολικός Κανονισμός, μπορεί να γίνονται συζητήσεις για την εφαρμογή του ή τυχόν προτάσεις τροποποίησης αυτού. Στη διάρκεια της χρονιάς ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για ατομική ή ομαδική συζήτηση με τους μαθητές, όταν αναφέρεται παράβαση των συμφωνημένων κανόνων ή άλλα τυχόν προβλήματα ? προσωπικά ή σχέσεων μεταξύ τους ή/και με τους εκπαιδευτικούς.

 

 1. 7.Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από κοινού), να καθιερώνουν πρακτικές ανοικτών συζητήσεων, για θέματα που δημιουργούν προβληματισμό, στις οποίες ακούγονται και γίνονται σεβαστές οι απόψεις όλων των μερών και επιδιώκεται από κοινού η εξεύρεση λύσεων που ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου.
 2. 8.Να αναθέτουν, έπειτα από διάλογο, επεξήγηση και καθοδήγηση, ευθύνες και αρμοδιότητες στους μαθητές ώστε να συμβάλλουν με τη θέλησή τους στην τήρηση των συμφωνημένων κανόνων. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο ρόλος των Μαθητικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων των μαθητών στην υλοποίηση των προβλέψεων των σχολικών κανονισμών. Για το λόγο αυτό, ο Διευθυντής του σχολείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τμημάτων προτείνεται να συνεργάζονται συστηματικά με τους μαθητές και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεργασία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την κατανόηση από όλους τους μαθητές του συμφωνημένου πλαισίου συμπεριφοράς και αντιμετώπισης τυχόν συγκρούσεων ή εντάσεων.
 3. 9.Να δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον και εστιασμένη προσοχή σε όσα ζητήματα απασχολούν τους μαθητές τους.
 4. 10.Να αποφεύγουν να κατηγορούν ή να προσβάλλουν τους μαθητές που παραφέρονται, προτιμώντας να τους εξηγούν τις συνέπειες των βλαπτικών συμπεριφορών, τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα, χωρίς την παρουσία τρίτων ατόμων. 
 5. 11.Να είναι διαθέσιμοι για ατομική επικοινωνία, όταν κάποιοι μαθητές θέλουν να μοιραστούν μαζί τους ένα προβληματισμό τους, ένα περιστατικό ή ένα ζήτημα που τους απασχολεί, σε περιβάλλον που να προστατεύει την ιδιωτικότητα και το απόρρητο.
 6. 12.Να δεσμεύονται απέναντι στους μαθητές τους για την τήρηση εχεμύθειας, σχετικά με θέματα που τους εμπιστεύονται και να εξηγούν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για αποκατάσταση βλάβης, θα γίνεται μέσα από συνεργασία μαζί τους, επισημαίνοντας ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η ψυχοσυναισθηματική και σωματική ακεραιότητα των ίδιων και άλλων άμεσα εμπλεκομένων.
 7. 13.Να διατηρούν διακριτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όχι μόνο ως προς την μαθησιακή πρόοδό τους, αλλά και ως προς την γενικότερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους.
 8. 14.Να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κοινών κανόνων, την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και την ανατροφοδότησή τους, σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και κρίσεων.
 9. 15.Να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και τα προγράμματα των Γραφείων Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
 10. 16.Να επιχειρούν την δικτύωση των σχολείων με τις υπηρεσίες και τους φορείς της κοινότητας που ασχολούνται με τα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους τόσο προληπτικά όσο και όταν απαιτείται συνεργασία μαζί τους σε περιπτώσεις κρίσης.
 11. 17.Να αναζητούν στο διαδίκτυο, από αξιόπιστες πηγές αρμοδίων φορέων, χρήσιμο υλικό το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν (παρουσιάσεις, βίντεο, εκπαιδευτικές ασκήσεις, βιβλιογραφία, κλπ) τόσο για την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης που μπορούν να αναλάβουν, όσο και για την ευαισθητοποίηση και θετική ενεργοποίηση των μαθητών τους.

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ  ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 

Σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας είναι σημαντική η έγκαιρη διαπίστωση τους, ώστε να είναι δυνατή μια παιδαγωγική παρέμβαση και να αποτρέπεται η κλιμάκωση του φαινομένου.

 

1. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο κάθε σχολική μονάδα να διαμορφώνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με τη συμβολή και σύμπραξη όλων των συμμετεχόντων  (Σύλλογο Διδασκόντων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητές/ Μαθητικά Συμβούλια κ.λ.π.), ένα ορισμένο πλαίσιο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνδιαμορφώνεται από τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα και να λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής μονάδας, καθώς επίσης και τις ανάγκες και τα  όποια προβλήματα των μαθητών που φοιτούν σε αυτήν.

Θα πρέπει επίσης να είναι νομότυπο, ευέλικτο, να βασίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής και να περιλαμβάνει τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας του σχολείου με υποστηρικτικά δίκτυα φορέων και οργανώσεων.           

            Προς αυτή την κατεύθυνση και οι συνέπειες που περιγράφονται ότι επιβάλλονται σε εμπλεκόμενους μαθητές σε περιστατικά βίας και εκφοβισμού, θα πρέπει να έχουν παιδαγωγικό και όχι «τιμωρητικό» χαρακτήρα.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις σε μαθητές δεν ανακοινώνονται δημόσια, για λόγους αποφυγής της διαπόμπευσης και της προσβολής της προσωπικότητας των μαθητών. Ανάλογα δε με τη βαρύτητα του περιστατικού, μπορεί να είναι αναγκαία μια συνολικότερη παρέμβαση σε επίπεδο τάξης, στο διάλειμμα ή σε όποια άλλη δράση ? πεδίο της σχολική ζωής.

 

2. Γενικότερα, σε περιπτώσεις που συμπεριφορές μαθητών προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς, είναι απαραίτητο να ζητείται η συνδρομή καταρχήν των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, των Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και των σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

 

3. Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να συνεργάζονται με τους Συντονιστές Δράσεων που βρίσκονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και με τη συνδρομή αυτών θα πρέπει να ενημερώνουν το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, αν πρόκειται για περιστατικά αυξημένης βαρύτητας.

 

4. Στόχος της συνεργασίας μεταξύ των δικτύων και της σχολικής κοινότητας, με τη συνδρομή του Συντονιστή Δράσεων, είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων μέσα στη σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται, να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η συνεργασία των σχολικών μονάδων με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, το Συνήγορο του παιδιού?

 

5. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε επίπεδο ανηλίκου (συναφή ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα) ή/και οικογένειας (δυσλειτουργίες και συνοδές συμπεριφορές),

 • Γίνεται πρόταση στους γονείς για προσφυγή σε δημόσιες υπηρεσίες της κοινότητας.
 • Εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους γονείς, η πρόταση αυτή μπορεί να λάβει χαρακτήρα γραπτής σύστασης, με την υπενθύμιση του καθήκοντος των γονέων να συνεργάζονται με το σχολείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία για το συμφέρον των παιδιών τους.
 • Αν το σχολείο διαπιστώσει ότι σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια εμποδίζουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την φροντίδα του μαθητή, μπορεί να ενημερώσει την εισαγγελία ανηλίκων, για την περαιτέρω διερεύνηση της πιθανότητας ο γονεϊκός ρόλος να ασκείται πλημμελώς και για την λήψη των αναγκαίων πρόσφορων μέτρων (Α.Κ. 1532).

 

6. Όταν μαθητής αναφέρει σε εκπαιδευτικό κατ? ιδίαν, ενέργειες βίας ή απειλές σε βάρος του ή μεταξύ άλλων μαθητών,

 • ο περαιτέρω χειρισμός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και με τρόπο που δεν θα εκθέτει τον αναφερόμενο ανήλικο.
 • Συνιστάται να συμφωνείται με τον μαθητή, που κάνει την καταγγελία, ο τρόπος παρέμβασης και να ακολουθεί κατ? ιδίαν συνάντηση και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους μαθητές.

 

7. Για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εκτός της σχολικής μονάδας, όπως στην είσοδο-έξοδο του σχολείου, σε δρόμους ή πλατείες ή/και στο διαδίκτυο, το σχολείο έχει δυνατότητα παρέμβασης,

 • εφόσον προκαλούνται προφανείς ανεπιθύμητες συνέπειες και στη σχολική ζωή και καθημερινότητα, όπως π.χ. απειλές, εκφοβισμός, στοχοποίηση μαθητών, κ.λπ.
 • Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον τα περιστατικά υποπίπτουν στην αντίληψη, ή/και τίθενται υπόψη των εκπαιδευτικών, οι ενέργειες τους είναι σκόπιμο να κατευθύνονται κυρίως στην συμφιλίωση, την αποτροπή επανάληψης των πράξεων που προξενούν δυσάρεστα συναισθήματα σε μαθητές, και την αποκατάσταση τυχόν βλάβης που έχει προκληθεί (π.χ. με απόσυρση αναρτήσεων στο διαδίκτυο, ρητή έκφραση συγνώμης, κ.λπ).  

 

 1. Σε περιπτώσεις επιθετικών συμπεριφορών που εμπλέκουν ή/και επηρεάζουν σημαντικό αριθμό μαθητών, είναι σκόπιμο το σχολείο να λαμβάνει μέτρα πέρα από την διαχείριση του περιστατικού, για την εκτόνωση της έντασης που τυχόν δημιουργείται στο σχολείο, αλλά για τη σαφή εμπέδωση εκ μέρους των μαθητών των αρχών και αξιών, που οφείλει να προασπίζεται και να εφαρμόζει ολόκληρη η σχολική κοινότητα (όπως π.χ. η απαγόρευση της βίας και των ρατσιστικών συμπεριφορών). Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι συζητήσεις, εργασίες, προβολές, κ.α.

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ιστολόγιό μας