Πρώτη παράγραφος εισαγωγή εδώ Λύσεις εδώ 
 Δεύτερη παράγραφος μέτρα θέσης και διασποράς εδώ  Λύσεις εδώ