bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ΦΕΚ Νόμοι ΠΔ και Λοιπά

Νομοθεσία

ΦΕΚ 2591/B/2016 - Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ) ΠΕ

ΦΕΚ 2540/B/2016 - Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων ΠΕ

ΦΕΚ 1324/B/2016 - Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου

ΦΕΚ 1329/B/2014 - Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΦΕΚ 1296/B/2014 - Καθορισμός του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΦΕΚ 2451/B/2013 - Τροποποίηση, συμπλήρωση ΦΕΚ1507/Β/2006 - KYA Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης

ΦΕΚ 1566/B/2013 - Ορισμός περιφερειών, έδρας και σχολείων δικαιοδοσίας Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΦΕΚ 0315/B/2013 - Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

ΦΕΚ 0254/A/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (διατάξεις αδειών)

ΦΕΚ 2501/B/2013 - Μεταφορά και Μετονομασία Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2128/B/2013 - Αναστολή - Ανάκληση Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1449/B/2013 - Μεταφορά μαθητών

ΦΕΚ 2788/B/2012 - Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

ΦΕΚ 0171/A/2012 - Μεταφορά μαθητών το σχολικό έτος 2012 - 2013 σχετική εγκύκλιος

ΦΕΚ 2034/B/2012 - Ιδρύσεις, προαγωγές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1293/B/2012 - Αναστολή συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1274/B/2012 - Υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις δημ. σχολείων & νηπ.

ΦΕΚ 0253/B/2012 - Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

ΦΕΚ 2769/B/2011 - Εκδρομές - Μετακινήσεις (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΦΕΚ 2121/B/2011 - Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΦΕΚ 1812/B/2011 - Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1701/B/2011 - Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους δήμους

ΦΕΚ 1573/B/2011 -Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση δημ. σχολείων και νηπ/γείων

ΦΕΚ 1505/B/2011 - Ίδρυση & προαγωγή δημ. σχολείων και νηπ/γείων, συγχώνευση δημοτικών σχολείων - μεταβολές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1360/B/2011 -Ορισμός 161 ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - μεταβολές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 0582/B/2011 - Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων δ/ντών και υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολ. μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης

ΦΕΚ 0440/B/2011 - Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (αποφάσεις)

ΦΕΚ 1048/B/2010 - Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με θέμα “ορισμός 800 δημ. σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα” (ΦΕΚ 804/Β/2010)

ΦΕΚ 0804/B/2010 - Ωρολόγια προγράμματα δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα - ορισμός 800 δημ. σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα

ΦΕΚ 1171/Β/2007 - Υποχρεωτικότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης

ΦΕΚ 1507/Β/2006 - Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης

ΦΕΚ 0373/Β/2005 - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

ΦΕΚ 1340/B/2002 - Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων

ΦΕΚ 0040/Β/1994 - Μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

----

Νόμος 4210/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (διατάξεις αδειών)

Νόμος 4115/2013 - Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης και Εθν. Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Νόμος 3865/2010 - Βασικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Νόμος 3861/2010 - Πρόγραμμα Διαύγεια

Νόμος 3848/2010 - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Νόμος 3699/2008 - Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νόμος 3687/2008 - Θέματα προσωπικού υπουργείου παιδείας και άλλες διατάξεις

Νόμος 3528/2007 - Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Νόμος 3467/2006 - Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 1566/1985 - Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

-------

ΠΔ 152/Α/2013 - Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών A/βάθμιας & B/βάθμιας εκπ/σης

ΠΔ 200/201/Α/1998 - Λειτουργία δημ. σχολείων και νηπιαγωγείων

• προσθήκη στο προεδρικό διάταγμα 201/1998 (άρθρο 27 του νόμου 3687/2008)

ΠΔ 1/A/2003 - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων

ΠΔ 96/Α/2007 - Βουλευτικές εκλογές

------

Εκπαιδευτική νομοθεσία (παιδαγωγικό ινστιτούτο 2007)

Διαπολιτισμική νομοθεσία (οδηγός)

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Δημοτικά - Νηπιαγωγεία / 2013 - 2014) - Εισαγωγή μαθητών

Τάξεις Υποδοχής - Φροντιστηριακά τμήματα Ζ.Ε.Π. (εγκύκλιος)

-------

• Διαγνωστικά κριτήρια

Εγγραφές Ρομά (εγκύκλιοι)

• Εγγραφές νηπίων Ρομά στα νηπιαγωγεία

• Εγγραφές μαθητών Ρομά στα δημοτικά σχολεία

• Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση μαθητών Ρομά

------

Παράλληλη στήριξη (εγκύκλιοι)

• Παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2014 (ΕΣΠΑ)

   Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ εγγραφών Παράλληλης Στήριξης

• Παράλληλη στήριξη - στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2013 (ΕΣΠΑ)

• Παράλληλη στήριξη - στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2012

• Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών

• Παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

• Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη

• Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία - παράλληλη στήριξη

-------

Επιλογή σημαιοφόρων/παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

• Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011/Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (σχετική εγκύκλιος)

• Φ.10/592/115806/Γ1/07-10-2011/Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. (σχετική εγκύκλιος)

• Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ΤΑ/13-07-1998: άρθρο 13 - § 11)

• Υ.Α. Γ1/480/06-07-2001(ΦΕΚ 863/ΤΒ/06-07-2001)

• Υ.Α. Γ1/219/16-03-2001(ΦΕΚ 277/ΤΒ/16-03-2001)

------

Εμβολιασμός μαθητών (διατάξεις)

• Εμβολιασμός μαθητών

• Φαρμακευτική αγωγή

------

Κυλικεία (διατάξεις)

• Σχετική εγκύκλιος

• Σχετικό ΦΕΚ 2432/ΤΒ/2012

------

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων (διατάξεις)

Παρακολούθηση θεαμάτων (εγκύκλιος)

ΦΕΚ Κατάργησης - Συγχώνευσης σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας

Καταγραφή ΦΕΚ μεταβολών σχολικών μονάδων (ΥΠΑΙΘ)

Wednesday the 17th. Copyright Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017) - Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.