ΥΛΗ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο   1:      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ

1.1 Πράξεις
1.2 Δυνάμεις
1.3 Ρίζες
1.4 Διάταξη
Κεφάλαιο   2   ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1 Μονώνυμα
2.2 Αναγωγή όμοιων όρων
2.3 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
2.4 Αξιοσημείωτες ταυτότητες
  1. Γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας 

                                 

2.5 Παραγοντοποίηση πολυωνύμων
2.6 Κλασματικές αλγεβρικές παραστάσεις
2.7 Πρόσθεση - Αφαίρεση κλασματικών παραστάσεων

Κεφάλαιο   3:      ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού
2.2 Εξισώσεις 2ου βαθμού
2.3 Τύπος λύσεων εξίσωσης 2ου βαθμού
2.4 Κλασματικές εξισώσεις

Κεφάλαιο   4:      ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4.1 Η έννοια της συνάρτησης
4.2 Η συνάρτηση ψ=αχ
4.3 Η συνάρτηση ψ=αχ+β
4.4 Η συνάρτηση ψ=αχ²
4.5 Η συνάρτηση ψ=αχ²+βχ+γ

4.6

Η συνάρτηση ψ=α/χ

Κεφάλαιο   5:      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

5.1 Επαναλήψεις - Συμπληρώσεις
5.2 Αθροιστική συχνότητα
5.3 Μέτρα διασποράς
5.4 Η έννοια της πιθανότητας

Κεφάλαιο   6:      ΙΣΟΤΗΤΑ - ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

6.1 Τρίγωνα (επαναλήψεις - συμπληρώσεις)
6.2 Ίσα τρίγωνα
6.3 Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων
6.4 - 6.5 Θεώρημα του Θαλή -  Όμοια πολύγωνα
6.6 Όμοια τρίγωνα
6.6 Εμβαδά όμοιων σχημάτων
6.7 Όγκοι όμοιων σχημάτων

Κεφάλαιο   7:      ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

7.1 Τριγωνομετρικοι αριθμοί οξείας γωνίας
7.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας
7.3 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
7.4 Σχέσεις τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας
7.5 Νόμος ημιτόνων
7.6 Νόμος συνημιτόνων

Κεφάλαιο   8:      ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ

8.1 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
8.2 Αλγεβρική επίλυση συστημάτων
8.3 Γραμμικές ανισώσεις

Κεφάλαιο   9:      ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

9.1 Έννοια του διανύσματος
9.2 Συντεταγμένες διανύσματος 
9.3 Πρόσθεση διανυσμάτων
9.4 Αφαίρεση διανυσμάτων
9.5 Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

Κεφάλαιο   10:      Η   ΣΦΑΙΡΑ

10.1 Επαναλήψεις - συμπληρώσεις
10.2 Σχετικές θέσεις σφαίρας -επιπέδου
10.3 Η γήϊνη σφαίρα

Mεταξύ των επιτυχόντων του διαγωνισμού Θαλής της ΕΜΕ για την Γ΄ Γυμνασίου και την χρονιά 2012-13, ήταν και η μαθήτρια Λεοντίδη Δέσποινα η οποία συμμετείχε σε κάποια μαθήματα προετοιμασίας στο 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών, όπου δίδασκα. Αυτό φαίνεται και από τον πίνακα επιτυχόντων της ΕΜΕ: www.hms.gr/node/637

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Επιστροφή στα Μαθηματικά και την Πληροφορική