ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)Τι εννοούμε με τον όρο πρόγραμμα και Λογισμικό?

2)Από ποια μέρη αποτελείται ο υπολογιστής?

3) Τι χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για να γράψει ένα πρόγραμμα?

4)Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε το λογισμικό?

5)Τι είναι το λογισμικό εφαρμογών? Αναφέρατε παραδείγματα.

6) Τι εννοούμε με τον όρο λογισμικό Συστήματος?

7)Το Λειτουργικό σύστημα για ποια πράγματα είναι υπεύθυνο?

8)Γιατί ο υπολογιστής αναφέρεται και ως «Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»?

9) Ποιο είναι πιο βαρύ: ένας σκληρός δίσκος με αποθηκευμένα προγράμματα και δεδομένα ή ένας άδειος σκληρός δίσκος?

 

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

 

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Το υλικό μέρος του υπολογιστή ονομάζεται λογισμικό.

 

2

Ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα που υπάρχει στον υπολογιστή μας είναι μέρος του λογισμικού.

 

3

Κάθε υπολογιστής αποτελείται από τρία μέρη: το υλικό, το λογισμικό και τα περιφερειακά.

 

4

Τα Windowsείναι λογισμικό εφαρμογών.

 

5

Το λογισμικό συστήματος είναι ίδιο με το λειτουργικό σύστημα.

 

6

Αν υπάρχει το υλικό αλλά δεν υπάρχει το λογισμικό δεν νοείται υπολογιστής και αντίστροφα.

 

Β.Συνδέστε κατάλληλα τις φράσεις δεδομένα που ακολουθούν ώστε να παραχθεί πληροφορία:

 

Α. Λογισμικό εφαρμογών                            1. Υλικό και Λογισμικό

Β. Λογισμικό συστήματος                           2. Windows 7

Γ. Υλικό                                                            3. Αριθμομηχανή

Δ. Λειτουργικό σύστημα                             4. Οθόνη

Ε. Υπολογιστικό Σύστημα                           5. Προγράμματα για έλεγχο λειτουργίας υπολογιστή

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  1. Βρείτε ποιο Λειτουργικό Σύστημα περιέχει ο υπολογιστής του εργαστηρίου σας. Καταγράψτε τα βήματα που ακολουθήσατε.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..........................................................................................................................................................................................................

  1. Εξερευνήστε τους υπολογιστές του εργαστηρίου σας και βρείτε το λογισμικό εφαρμογών που περιέχουν. Στη συνέχεια καταγράψτε τα.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????....................................................................................................................................

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 34 ? 38.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

 

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής την Ερώτηση 5 από το βιβλίο Σελ. 38.