«Τα φυτοφάρμακα και η επίδρασή τους στο φυσικό περιβάλλον»

15/10/02    - Ενημέρωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
17/10/02    - Επιλογή Ομάδας από τη Γ' Τάξη
24/10/02    - Επιλογή θέματος «Τα φυτοφάρμακα και οι επιδράσεις τους στο
                      περιβάλλον»
31/10/02    - Χωρισμός πέντε (5) υποομάδων ανά περιοχή,
                   - Συζήτηση για τον επιμερισμό εργασιών
1/11/02      - Ορισμός υπευθύνου-αρχηγού σε κάθε ομάδα,   
                   - Ανάθεση εργασιών,
                   - Κατάστρωση σχεδίου δράσης κάθε ομάδας,
                   - Παράδοση φακέλου στους αρχηγούς ομάδων
7/11/02      - Δημιουργία ερωτηματολογίου,
                   - Μοίρασμα και ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης από  αγρότες
14/11/02     - Σημείωση προόδου ερωτηματολογίων, απορίες
21/11/02     - Επισκέψεις των ομάδων σε γεωπόνους της περιοχής τους.
                    - Καταγραφή πληροφοριών για ευρέως χρησιμοποιούμενα  φυτοφάρμακα.
28/11/02     - Παρουσίαση τρόπων αναζήτησης πληροφορίας στο Ίντερνετ
5/12/02       - Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών από Ίντερνετ
                      α) για φυτοφάρμακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο
                      β) για τις επιπτώσεις
12/12/02     - Επεξεργασία ερωτηματολογίων για μελλοντική εξαγωγή συμπερασμάτων

9/1/02         - Ανασυγκρότηση ομάδων μετά από διακοπές Χριστουγέννων
16/1/02       - Έλεγχος προόδου της έρευνας των ομάδων και συζήτηση των προβλημάτων
                   που προέκυψαν.
23/1/02       - Καταγραφή απαντήσεων ερωτηματολογίων σε υπολογιστικό φύλλο και
                   εξαγωγή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.
30/1/02       - Δημιουργία παρουσίασης μέσω υπολογιστή για την προγραμματισμένη ομιλία,
                   Έλεγχος προόδου της έρευνας των ομάδων
6/2/02         - Ομιλία του προέδρου του συλλόγου και γεωπόνου κ Τόπη, με θέμα
                   «Τα φυτοφάρμακα και οι επιπτώσεις από τη χρήση τους».
13/2/02       - Εξόρμηση στη φύση και παρακολούθηση από ασφαλή απόσταση της
                   διαδικασίας ψεκασμού των καλλιεργειών καθώς και των μέτρων
                   προφύλαξης που παίρνουν οι αγρότες.
20/2/02       - Προβολή Βίντεο με θέμα «Ο κύκλος του νερού» και συζήτηση σχετικά με
                   το πώς μολύνουν τα φυτοφάρμακα τα υπόγεια νερά.
27/2/02       - Ανταλλαγή εργασιών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με 4ο Γυμνάσιο
                   Βέροιας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6/3/02         - Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο επιλεγμένων εργασιών μαθητών
                  Περιβαλλοντικής Ομάδας.
13/3/02       - Έλεγχος προόδου της έρευνας των ομάδων, ενημέρωση για ημερήσια
                   εκδρομή στο ΚΠΕ Καστοριάς.
1/4/03       - Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστοριάς   
9/4/03       - Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού από τον κάμπο της Ημαθίας το οποίο κρίθηκε κατάλληλο
μόνο για άρδευση SOS

12-15/5/03 - Προετοιμασία παρουσίασης της εργασίας της ομάδας