Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ος, -η, -ο / -ύς, -ιά, -ύ / -άς, -ού, -άδικο / -έ doc

επόμενη

ονομαστική γενική αιτιατική κλητική
μεγάλος μεγάλμεγάλμεγάλ
ζωηρζωηρής ζωηρζωηρ
κόκκινκόκκινκόκκινκόκκινε
παχύςπαχ / παχπαχπαχ
βαρύβαρ / βαρβαρβαρ
ροζροζροζέ ροζ
φαγφαγφαγά φαγ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός