Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, τον συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας. doc

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός