εικόνα τίτλου

Τριχοτόμηση  Γωνίας -Η  λύση  του  Νικομήδη
 

Ο Νικομήδης για να λύση το πρόβλημα  της τριχοτόμησης της γωνίας και του τετραγωνισμού του κύβου επινόησε  μια καμπύλη ,την  κογχοειδή  την  οποία παρουσιάζουμε παρακάτω.

Ας πάρουμε μια ευθεία OX και ένα σημείο K σε απόσταση KK'=α από αυτήν .Θεωρούμε ένα σημείο Μ που κινείται πάνω στην OX και πάνω στην KM παίρνουμε δύο σημεία και P,Λ εκατέρωθεν του Μ ώστε ΜΛ=MΠ=β. Καθώς το Μ κινείται πάνω στην ΟΧ ο γεωμετρικός τόπος των P,Λ αποτελεί την κογχοειδή. Το σημείο Κ λέγεται πόλος, η ευθεία ΟΧ βάση ή κανόνας και το μήκος β διάστημα .
Για να την κατασκευάσετε,κινείστε το Μ πάνω στην ΟΧ. Μπορείτε να αυξήσετε και το τμήμα β. Η καμπύλη κατασκευάζεται με χρήση του ορισμού και όχι με χρήση εξίσωσης. Δηλ κατά την κίνηση των P,Λ αποθηκεύουμε τις διαδοχικές τους θέσεις και ενώνουμε τα σημεία που προκύπτουν .Γι' αυτό απαιτείται προσεκτική κίνηση.

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τη λύση πουέδωσε ο Νικομήδης στο πρόβλημα της τριχοτόμησης της γωνίας, χρησιμοποιώντας την παραπάνω καμπύλη.

eikona Nicomedesweb.jpg

Νικομήδης, Έλληνας μαθηματικός του 2ου αι. .π.χ

Για την απόδειξη ας  θέσουμε       eikona sxesis/sxesi0.jpg είναι ΚΒ=ΚΟ    ως  ακτίνες του κύκλου
Από το ορθογώνιο τρίγωνο  ΟΖΓ  έχουμε  eikona sxesis/sxesi1.jpg

Επειδή το σημείο Β ανήκει στη κογχοειδή  είναι ΒΖ=β=ΚΟ=ΚΒ  αφού η κογχοειδή γράφτηκε  με  διάστημα β=ΚΟ  άρα το τρίγωνο ΚΒΖ  είναι ισοσκελές και έχουμε   

                                                                          eikona sxesis/sxesi2.jpg

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΚΓΟ  έχουμε        eikona sxesis/sxesi3.jpg

Από τις  (2)  ,(3) με πρόσθεση  προκύπτει       eikona sxesis/sxesi4.jpg
Από το ισοσκελές τρίγωνο  ΟΚΒ  έχουμε       eikona sxesis/sxesi5.jpg    Από τις  (4),(5)  προκύπτει         
                                                           eikona sxesis/sxesi6.jpg
  δηλ                     eikona sxesis/sxesi7.jpg                Έτσι  η γωνία  ΧΟΖ  τριχοτομήθηκε .

 

 

Back to Top