εικόνα τίτλου

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

Στο διπλανό σχήμα, έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και μια ευθεία ΓΔ η οποία το τέμνει στο σημείο Μ ώστε τα τμήματα ΑΜ και ΜΒ να είναι άνισα και η γωνία τους να είναι κοντά στις 69 μοίρες.

Μετακινήστε το σημείο Μ ώστε να γίνει μέσο του ΑΒ. Στη συνέχεια από το Δ κινήστε την ΓΔ ώστε η γωνία ΓΜΒ να γίνει ορθή. Όταν η ΓΔ διέρχεται από το μέσο του ΑΒ και είναι κάθετος προς αυτό τότε λέγεται μεσοκάθετος του ΑΒ.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα διαδοχικά βήματα με τα οποία, μπορούμε να σχεδιάσουμε τη μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, με τη χρήση του υποδεκάμετρου και του γνώμονα. Πατήστε διαδοχικά το μπουτόν "Σχεδίασε".
Back to Top