εικόνα τίτλου

Σχηματίστε ένα ορθογώνιο

Στην ιστοσελίδα http://nrich.maths.org/1854 προτείνεται το παρακάτω πρόβλημα.

Δίνονται εννέα τετράγωνα με πλευρές 1,4,7,8,9,10,14,15,18 cm,να τα τοποθετήσετε κατάλληλα, ώστε να σχηματισθεί ένα ορθογώνιο.Τα τετράγωνα δεν πρέπει να έχουν κενά μεταξύ τους και να επικαλύπτονται.

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω εφαρμογή για να λύσετε το πρόβλημα αυτό.

Back to Top