εικόνα τίτλου

Εφαρμογή 2 σελίδα 144

Να σχεδισθεί μια οξεία γωνία ω, με ημω = `3/5`.

Λύση


Σύμφωνα με τον ορισμό του ημιτόνου μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου, ισχύει:

`ημω = ( απέναντι  κάθετη   πλευρά )/( υποτείνουσα)`

Επομένως για να κατασκευάσουμε την γωνία ω με ημω= `3/5`, πρέπει να κατασκευάσουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο στο οποίο η μια κάθετη πλευρά να είναι ίση με 3 και η υποτείνουσα του ίση με 5.
Με την παρακάτω εφαρμογή θα κάνουμε την κατασκευή αυτή. Εσείς θα πατάτε το μπουτόν "Σχεδίασε".

Back to Top