εικόνα τίτλου

Άσκηση 2 σελίδα 140

Να σχεδισθεί μια οξεία γωνία ω, με εφω = 0,7.

Λύση


Σύμφωνα με τον ορισμό της εφαπτομένης μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου, ισχύει:

`εφω = ( απέναντι  κάθετη   πλευρά )/(προσκείμενη   κάθετη   πλευρά )`

Επομένως για να κατασκευάσουμε την γωνία ω με εφω=0,7 μετατρέπουμε το 0,7 σε κλάσμα και έχουμε εφω=0,7= `7/(10)`, άρα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο στο οποίο η μια κάθετη πλευρά να είναι ίση με 7 και η άλλη ίση με 10.
Με την παρακάτω εφαρμογή θα κάνουμε την κατασκευή αυτή. Εσείς θα πατάτε το μπουτόν "Σχεδίασε" , αν επιλέξετε το πλαίσιο AUTO η κατασκευή γίνεται αυτόματα.

Back to Top