εικόνα τίτλου

Η συνάρτηση   `y=αx^2+βx+γ`

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης    `y=x^2-4x+2`.
Μπορείτε να γράφετε ακέραιους αριθμούς ή κλάσματα με όρους ακεραίους π.χ -8/3 ή 5/6. Όταν συμπληρώσετε την τιμή του Y πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο σας για έλεγχο της απάντησης.

X
Y

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων παραστήστε τα σημεία με συντεταγμένες τα ζεύγη του παραπάνω πίνακα, δηλαδή τα Α(-1,7),Β(0,2),...
Στη συνέχεια πατήστε το μπουτόν "Εισαγωγή εξίσωσης", γράψτε στο κενό πλαίσιο την εξίσωση `y=x^2` και πατήστε Enter.
Μεταφέρετε την παραπάνω καμπύλη ώστε η κορυφή της να συμπέσει με το σημείο (2,-2) και δείτε αν περάσει και από τα άλλα σημεία. (Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο την πρώτη καμπύλη)

π.χ Α(2,3),B(4,-6/8) ή δίχως όνομα -2,-4

π.χ y=x^2, y=2x^2-4x+2, x=4, y=5, 2*x+3*y=2
Με λατινικούς χαρακτήρες.

Xmin: Ymin:

Xmax: Ymax:

ΒήμαΧ: ΒήμαΥ:

Κάτω από το σύστημα βλέπουμε. Αριστερά το ζεύγος με τις συντεταγμένες του ποντικιού, μετά την τρέχουσα εξίσωση την οποία μπορούμε να αλλάξουμε από την λίστα στην "Επιλογή εξίσωσης". Στη συνέχεια, την τιμή της παράστασης που προκύπτει από την εξίσωση αν φέρουμε το δεύτερο μέλος της μπροστά, όπου στη θέση των x , y έχουμε τοποθετήσει τις συντεταγμένες του ποντικιού. Όταν εισάγουμε μια νέα εξίσωση γίνεται αμέσως τρέχουσα.

Back to Top