εικόνα τίτλου

Λύση κλασματικών εξισώσεων δευτέρου βαθμού

Θα λύσουμε βήμα-βήμα τις παρακάτω εξισώσεις. θα εμφανισθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείτε να γράφετε το μέρος της λύσης που ψάχνουμε κάθε φορά. Ο υπολογιστής θα μετατρέψει αυτά που γράφετε σε μαθηματικό κείμενο και θα το εμφανίσει μπροστά από το πλαίσιο. Αν δεν θέλετε να γράψετε πατήστε το σχετικό βέλος.

Θα πρέπει όμως να τηρείτε πιστά τα: Για να γράψουμε μια δύναμη π.χ την ` 2^3 ` θα πατήσουμε το 2 μετά το πλήκτρο Shift και 6 και θα εμφανιστεί το ^ μετά γράφουμε το 3 και τελικά θα έχουμε το 2^3 που μεταφράζεται στη δύναμη. Το + είναι πάνω από το =, πατάμε Shift = και το - πριν. Για το σημάδι του πολλαπλασιασμού πατάμε Shift και 8 και εμφανίζεται το * δηλαδή γράφουμε 2*4 και εμφανίζεται `2*4`.

Για να γράψουμε κλάσμα χρησιμοποιούμε την / (είναι το 3ο πλήκτρο μετά το Μ). δηλαδή γράψω 2/4 για το `2/4`.
Αν ο αριθμητής ή ο παρονομαστής είναι παράσταση την βάζω μέσα σε παρένθεση. Για να γράψω το `(x^2-1)/3` θα γράψω (x^2-1)/3. Για να γράψω το `5* (x^2-1)/3` θα γράψω 5*(x^2-1)/3.
Αν γράψω (x(x+3))/3-(x-6)/6=1/2 θα εμφανιστεί το `(x(x+3))/3-(x-6)/6=1/2`. Έτσι γράφουμε και στο word τα μαθηματικά.

Κάντε κλικ στην εξίσωση που θέλετε. Κάθε φορά θα πατάτε το μπουτόν με τα βήματα.


Back to Top