Κεντρική σελίδα

Τό  Χωριό Καρδαμάς Ηλείας

Άρθρα

Θέματα  Μαθηματικών

Βιογραφικό-Εργασίες

Επικοινωνία

 Συνδέσεις

     

   

Καρδαμάς  

Εφημερίς τών συζητήσεων

Πειραματική  Ιστοσελίδα  Άγγελου Λιβαθηνού,

 Καθηγ. Μαθηματικών

 

Εφημερίδα Μορφωτικού, Πολιτισμικού καί Κοινωνικού Προβληματισμού, εκδιδομένη ανά τρίμηνον  εν Καρδαμά Ηλείας

Ιδρυτής-Εκδότης-Διευθυντής:  Άγγελος Λιβαθηνός, 27200 Καρδαμάς Ηλείας, 26220-27293, 2610-341124, 697-8197763,  efkardamas@yahoo.gr

                                     

 

Γιά νά λαμβάνετε ταχυδρομικώς τήν Εφημερίδα: Εδώ!

 

 

  Τί είναι και τί θέλει η Εφημερίδα

" Καρδαμάς"  Εφημερίς τών συζητήσεων

 

 Οι μικρές Κοινωνίες, σέ δύσκολους καιρούς, κατά τούς οποίους όλα  αποφασίζονται καί δίνονται στίς πόλεις, ασφυκτιούν  από τήν  συνακόλουθη περιθωριοποίηση καί τήν εγκατάλειψή τους.

Μιά ματιά άν ρίξει κάποιος στά χωριά τών νέων «διευρυμένων Δήμων», θά διαπιστώσει τού λόγου τό αληθές γιά τήν περίοδο τών  τελευταίων ετών, που διανύουμε.

 Αλλά, η επιβίωση ενός έθνους καί μίας Πολιτείας, η επιβίωση ενός λαού, μέ όλη τήν ευρύτητα τής έννοιας «επιβίωση»,  στηρίχθηκε πάντοτε στίς μικρές Κοινωνίες, σ’ αυτά τά μικρά κύτταρα τής ανθρώπινης Κοινωνίας, που επιμένουν νά αντιστέκονται  σθεναρά στήν αλλοτρίωση καί  στήν αποξένωση, στίς μικρές κοινωνίες, που, σέ πείσμα τών διαφόρων «εκσυγχρονισμών», επιμένουν νά «φυλάττουν Θερμοπύλες» μέ τά  γνήσια λαϊκά ήθη καί  έθιμα, μέ τόν λαϊκόν Πολιτισμόν.   

 Η κονιορτοποίηση τών απλών ανθρωπίνων σχέσεων, που σαρώνει τίς αστικές καί ημιαστικές περιοχές τής Πατρίδας μας, μέ τούς αδέξιους μιμητισμούς, καί τούς γελοίους πιθηκισμούς, προκειμένου νά «μοιάσουμε» μέ τίς δήθεν προηγμένες Πόλεις  ένθεν καί εκείθεν τού Ατλαντικού, ήδη σήμερα κτυπά  τήν πόρτα  ακόμη καί τών μικρών Κοινωνιών.

 Αλλά η αντίσταση, που προβάλλεται  από τόν απλό πολίτη τού χωριού, μάς δίνει τό δικαίωμα νά αισιοδοξούμε.

 Βέβαια, μόνος του κάποιος δέν μπορεί  αποτελεσματικά νά τά βάλει μέ τό «θεριό»!  Χρειάζεται  τήν ανιδιοτελή βοήθεια,  χρειάζεται τήν συλλογική προσπάθεια, που θά πάει «κόντρα στό ρεύμα», γιά νά τά βγάλει πέρα στήν δύσκολη αυτήν μάχη.

   Η παράδοση, ο τοπικός λαϊκός πολιτισμός, τά ήθη καί έθιμα τού τόπου, η τοπική ιστορία, η Γλώσσα, οι γνήσιες λαϊκές δραστηριότητες, είναι  κοινωνικά αγαθά, που πρέπει νά διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού.

Γιατί, σέ όποια κοινωνία αυτά εξέλιπαν, η κοινωνία αυτή έχασε τόν προσανατολισμό της, απώλεσε μέ δραματικόν τρόπο τήν αυτογνωσία της καί τόν  πολιτισμόν της, οι δέ πολίτες της έγιναν «Ποσειδωνιάτες» στόν ίδιο τους τόν τόπο!  

  Στήν βάση αυτών τών σκέψεων καί προβληματισμών, ο Εκδότης καί Διευθυντής τής μικρής Τριμηνιαίας εφημερίδας, «Καρδαμάς», ξεκίνησε από τό 2001 τήν προσπάθειά του, γιά νά αποκτήσει «Φωνή» ο μικρός μας τόπος, τό Χωριό Καρδαμάς Ηλείας, τό τρίτο σέ πληθυσμό χωριό τού «διευρυμένου» Δήμου Αμαλιάδος, αλλά καί η ευρύτερη περιοχή.

  Στά πρώτα βήματα τού σχεδιασμού, ο Εκδότης ταλαντεύθηκε μεταξύ δύο λύσεων: τό εγχείρημα νά υλοποιηθή είτε μέ τήν έκδοση ενός τριμηνιαίου Περιοδικού είτε μέ τήν έκδοση τριμηνιαίας Εφημερίδας. Τελικώς, προέκρινε τήν δεύτερη λύση.  Καί προέκυψε η τριμηνιαία Εφημερίδα «Καρδαμάς  Εφημερίς τών Συζητήσεων» .

   Η τριμηνιαία Εφημερίδα «Καρδαμάς»  από τό 2001, έτος κατά τό οποίον εξεδόθη τό 1ον φύλλον της,  συνεχίζει τήν  αδιάλειπτη έκδοση καί κυκλοφορία της, μέ Ιδιοκτήτη, Εκδότη καί Διευθυντή της, από τής εκδόσεώς της, τόν κ. Λιβαθηνόν Άγγελο, Καθηγητή Μαθηματικών καί Λυκειάρχη, από τόν Καρδαμά. Η έκδοσή της αποτελεί μίαν ανιδιοτελή πολιτιστική προσπάθεια γιά τόν τόπο μας, καί απέχει από κερδοσκοπικούς στόχους.

  Τα θέματά της είναι τοπικά, αλλά καί γενικώτερου περιεχομένου καί προβληματισμού: θέματα ιστορίας ( τοπικής καί γενικώτερης), θέματα Περιβάλλοντος καί  Πολιτισμού, θέματα τής Ελληνικής Γλώσσας, θέματα μέ τοπικό καί γενικώτερο ενδιαφέρον.

  Καί από τήν θέσην αυτήν, καλούμε κάθε συμπατριώτη, νά στέλνει στήν Διεύθυνση τής Εφημερίδας τήν συνεργασία του:  Άρθρο, Ανταπόκριση, Εργασία, στοιχεία γιά τήν Ιστορία τού Χωριού μας, Φωτογραφίες καί ό,τι  άλλο μπορεί  νά συμβάλει στήν καταγραφή τής Ιστορίας τού τόπου μας. Οι στήλες τού "Καρδαμά" είναι φιλόξενες γιά όλους!

  Η "Καρδαμάς", μέ τήν βοήθεια τών συνεργατών της, μπορεί νά γίνει καλλίτερη! Τό αξίζει καί τό δικαιούται τό Χωριό μας, ο Καρδαμάς!

  Καρδαμάς, 18 Δεκεμβρίου 2005

Ο Εκδότης,  Άγγελος  Λιβαθηνός

Διαβάστε  τήν Εφημερίδα, όπως τυπώνεται  (PDF)

Γιά τήν ανάγνωση χρειάζεται ο Adobe Acrobat  Reader.

Εάν δέν τόν έχετε, "κατεβάστε" τον, πατώντας τό κάτωθι εικονίδιο:

 

Τρέχον φύλλον

 

Αρχείον Εκδόσεων:

          

2001  

2002

2003   

2004

2005   

2006

  2007    

2008

     2009

2010

     2011

2012
2013  

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

    

  

Επάνω

Κεντρική σελίδα

(C): Περιεχόμενο και Κατασκευή Ιστοσελίδας:  Άγγελος  Λιβαθινός, Μαθηματικός, 697-8197763