ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σχολικό έτος: 2019-20

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οδηγίες για τη διδασκαλία Νέας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου 2019-2020

ΓΕΛ

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες για την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Κοινωνιολογία» και «Ιστορία»

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

ΦΕΚ: Η εξεταστέα ύλη της Γ Λυκείου στα μαθήματα Βιολογία, Χημεία, Κοινωνιολογία, Οικονομία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά

ΦΕΚ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Μαθήματα και εξετάσεις της Α, Β και Γ Λυκείου

Διευκρίνιση για τη συνδιδασκαλία μαθημάτων

 

 

Σχολικό έτος: 2018-19

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 – 2019

 

 

ΓΕΛ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: Τροποποίηση της αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β’/2016) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019

 

Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019

 

Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

 

Διορθώσεις στο ΦΕΚ της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων: Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά

 

 

ΕΠΑΛ

Ύλη και Οδηγίες για μαθήματα των ΕΠΑΛ

ΓΕΝΙΚΑ

Ωρολόγια Προγράμματα-Αναθέσεις μαθημάτων

Ημερήσιο Γυμνάσιο - Ημερήσιο ΓΕΛ

Εσπερινό Γυμνάσιο - Εσπερινό ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

 

Σχολικό έτος: 2017-18

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017- 2018

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017 – 2018

 

Π.Δ. 126, ΦΕΚ 211/11-11-2016. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Συγκεντρωτική Νομοθεσία Αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κατά τις τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2018

 

 

ΓΕΛ

 

Οδηγίες για διδασκαλία Φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α ́, Β ́ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α ́, Β ́ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

 

ΙΕΠ: Δημιουργικές εργασίες Λυκείου 2017-2018

 

Π.Δ. 46/22 Απριλίου 2016: "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου"

 

Π.Δ. 8, αρ. φ. 15/10-2-2017: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)»

 

Νόμος υπ’ αριθμ. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-2018) με θέμα: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 34 «Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου», 8

Συγκεντρωτική Νομοθεσία Αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά τις ενδοσχολικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2018

 

 

ΕΠΑΛ

 

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

 

Εγκύκλιος για την ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» για όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2017-2018

 

ΦΕΚ με τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.

 

Ενδεικτικά κριτήρια για το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018 της Γ ́ ημερησίου ΕΠΑΛ στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

 

Οδηγίες για την πανελλαδική εξέταση του μαθήματος Νέων Ελληνικών υποψηφίων ημερησίων ΕΠΑΛ για το έτος 2018

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΠΑΛ (Οδηγίες διδασκαλίας, διδακτικά παραδείγματα)

 

Π.Δ. 40/2018 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/30-04-2018) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας”»

 

Συγκεντρωτική Νομοθεσία Αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά τις ενδοσχολικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2018

 

 

 

Σχολικό έτος: 2016-17

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

Π.Δ. 126, ΦΕΚ 211/11-11-2016. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Δειγματικά κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σχ. έτους 2016-17

 

Γυμνάσιο: Οδηγίες Συνθετικών-Δημιουργικών Εργασιών

 

Γυμνάσιο: Θεματική Εβδομάδα

 

   Υλικό ΙΕΠ

 

    Πρόσθετο Υλικό

 

    ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ

 

    Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

 

 

ΓΕΛ

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ, για το σχολ. έτος 2016 – 2017

 

Λύκειο: Οδηγίες Δημιουργικών Εργασιών

 

και Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις

 

 

ΕΠΑΛ

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

 

Νέα Ελληνικά Α' και Β' Λυκείου - ΕΠΑ.Λ  (Θεσμικά κείμενα - Σχολικά εγχειρίδια - Υποστηρικτικό υλικό - Κέντρο βοήθειας/ερωτήματα) 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Παρουσιάσεις ΙΕΠ για Συνθετικές-Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου και Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου

 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ 2016-17 

 

Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

 

Σχολικό έτος: 2015-16

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

 

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

ΓΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-16

 

Σχολικό έτος: 2014-15

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Π.Δ. 319/2000: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

 

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου 2014-15

 

Επιμορφωτικό Υλικό για το μάθημα: Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο

 

ΓΕΛ

 

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ

 

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

 

Η εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων - Δείτε όλα τα ωρολογιακά προγράμματα για το σχ. έτος 2014-15 των Γυμνασίων, Λυκείων και ΙΕΚ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (152/2013 ΦΕΚ 240/τΑ'/05-11-2013). Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

Σχολικό έτος: 2013-14

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου

 

Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία και καθοδήγηση των Βιωματικών Δράσεων υπάρχει σχετικό υλικό αναρτημένο στο ψηφιακό σχολείο

 

 

ΓΕΛ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α΄ ΓΕΛ 2013-14: ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΓΕΛ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΄ ΓΕΛ - 2013-14

01-10-13 Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186. ΦΕΚ 193/17-9-2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Νέο Λύκειο)

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

     και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014

 

Το Σχέδιο Νόμου για το Λύκειο με πίνακες και παραδείγματα

 

ΕΠΑΛ

Eξεταστέα ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄
τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου

Σχολικό έτος: 2012-13

ΓΕΝΙΚΑ

2012-2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

44135/Γ2/15-04-09: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2012-13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2012-13

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 86/2001
Όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.26/2002 και 80/2003)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Π.Δ. 319/2000: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

ΓΕΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΕΚ Α΄ 55/6-3-2013 όπου δημοσιεύτηκε το Π.Δ.24/2013 με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου” (A΄ 65)» (Α΄ 97)»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΕΛ 2012-13

Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής 

ΟδηγΙες ΓΙΑ ΤΗΝ ΕρευνητικΗ ΕργασΙα - Α΄ & Β΄ ΤΑΞΕΩΝ ΓΕΛ-2012-13

ΕΠΑΛ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος "Νεοελληνική Γλώσσα" της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΑ ΝΕΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για προσχολικη ηλικια - Δημοτικό - Γυμνάσιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΑΛ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Α1 - ΦΕΚ. 1340/16-10-2002)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

βλ. αντιθέτως

ΦΟΙΤΗΣΗ ◙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ◙ Έλεγχος  προόδου των μαθητών Διαγωγή - Συμπεριφορά Μαθητών - Κάπνισμα - Κινητά τηλεφωνα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Π.Δ. 104/1979. Άρθρα 26-32)

 

∆ιαπολιτισΜική εκπαίδευση-Τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά ΤΜήΜατα (Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου

OI εγκύκλιοι Σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ" ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(114356/Γ2/15-09-2010 - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-2010-11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΟΔΗΓΟΣ 2011 (Commenius κ.λπ.)

Μέρος ΙΙ α: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις

Μέρος II β. Επεξηγήσεις ανά δράση

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε.

Διδακτικές Επισκέψεις (Φ.12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 Β΄) 

Π.Δ. 319/2000: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"

Π.Δ. 60/2006 : "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου"

Π.Δ. 12/13-02-2009: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 60/2006: "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου"

44135/Γ2/15-04-09: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος "Νεοελληνική Γλώσσα" της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ν. 2817/14-3-2000. «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000)

ΑΔΑ 4Α1Ω9-01: 11586/Γ6/28-1-2011: "ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ" (Προφορική Εξέταση)

Υποβολή δικαιολογητικών για παράλληλη στήριξη και κατ΄οίκον εκπαίδευση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΩΝ

eΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθ. Πρωτ. 88310/Γ2 / 22-07-2009)

  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθ. Πρωτ. 6596/23-07-09)

HOME PAGE