Δυσπρόσιτα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο παρακάτω πίνακας σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εξαχθεί από την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.” όπως τροποποιήθηκε από την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 190318/ΓΔ4/08-11-2018 (ΦΕΚ 5065/τ. Β΄/13-11-2018).

Τα δυσπρόσιτα σχολεία είναι όλα όσα ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Απλά πατήστε Ι στο πεδίο Μόρια για να σας τα εμφανίσει.