Αξιολογικές κατηγορίες σχολείων και καθορισμός δυσπρόσιτων

Παρακάτω θα βρείτε 3 πίνακες με πλήρη δυνατότητα αναζήτησης Σχολείων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) και ΚΕΣΥ που έχουν δημιουργηθεί με βάση την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” καθώς και τη συμπλήρωση της παραπάνω από τις Υπ. Αποφάσεις Αριθμ. 190318/ΓΔ4/08-11-2018 (ΦΕΚ 5065/τ. Β΄/13-11-2018) και Αριθμ. 64543/Δ1/28-05-2020 (ΦΕΚ 2139/τ. Β’/03-06-2020).

Τα δυσπρόσιτα σχολεία και ΚΕΣΥ είναι όλα όσα ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΣΥ