Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για συμμετοχή σε Γ.Σ.

“Σε απάντηση του αριθμ. 2607/17-5-2010 εγγράφου σας, που αφορά στην χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας, σας γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις αποτελεί δικαίωμα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία ( άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 1264/1982, ΦΕΚ 79 τ. Α΄ ), ο δε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τους διευκολύνει. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι…”

adeia-gia-gs.pdf

Comments are closed.