6. Παιχνίδι

Το κεφάλαιο σε pdf.
Κατεβάστε το

Ερωτήσεις Κεφαλαίου
Απαντήστε τις

Ένα πρώτο βήμα για να γίνει η εφαρμογή που κατασκευάσατε στην επέκταση 5.4 παιχνίδι, είναι να κινείται το ποντίκι με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Η εντολή που το επιτρέπει αυτό είναι η Greenfoot.isKeyDown(). Η φράση isKeyDown σημαίνει «Είναι το πλήκτρο πατημένο» χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο πλήκτρο συγκεκριμένα. Το πλήκτρο δηλώνεται μέσα στην παρένθεση και μπορεί να είναι οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Για να χρησιμοποιήσουμε τα βελάκια μέσα στην παρένθεση θα βάλουμε τις λέξεις ("up","down","left","right"). Έτσι αντικαθιστούμε τη μέθοδο randomMove με τη μέθοδο checkKeyboard μέσα στην act της κλάσης mouse.

Kώδικας 6.1:

public void act() 
  {
    checkKeyboard();      
    touchingCheese();
  }
  void checkKeyboard(){
    if (Greenfoot.isKeyDown("left"))
    {
      turn(-90);
    }
    if (Greenfoot.isKeyDown("right"))
    {
      turn(90);
    }
    if (Greenfoot.isKeyDown("up")){
      move(1);
    }
  }

Παρατηρείτε ότι με το αριστερό και το δεξί πλήκτρο το ποντίκι στρίβει, ενώ με το πάνω προχωράει προς την κατεύθυνση που έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Μπορούμε να σταματήσουμε το παιχνίδι όταν το αντικείμενο lemur ακουμπήσει το ποντίκι. Αυτό μπορεί να γίνει με την εντολή Greenfoot.stop(). Η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί όταν το lemur ακουμπήσει το mouse, και κατά συνέπεια πρέπει να μπει στον κώδικα του lemur.

Kώδικας 6.2:

void touchingMouse(){
    if (isTouching(mouse.class))
    {
      removeTouching(mouse.class);
      Greenfoot.stop();
    }
}

Το παιχνίδι θα πρέπει να σταματάει και στην περίπτωση που το ποντίκι φάει όλα τα τυράκια. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξέρουμε πόσα τυράκια έχουν φαγωθεί (το σκορ). Δεν είναι ανάγκη όλες οι μορφές να ξέρουν το σκορ, αρκεί να το υπολογίζει το αντικείμενο της κλάσης mouse. Αρχικά το σκορ είναι 0 καθώς το ποντίκι τρώει τυράκια, το σκορ μπορεί να αυξάνεται. Τέλος το σκορ είναι ακέραιος αριθμός (δεν έχει δεκαδικά ψηφία). Έτσι δημιουργούμε μια μεταβλητή ακεραίου με όνομα score και αρχική τιμή 0 (εντολή int score = 0). Την εντολή αυτή τη βάζουμε πάνω από τις συναρτήσεις ώστε όλες οι συναρτήσεις να έχουν πρόσβαση στη μεταβλητή score.

Η λέξη κλειδί int δηλώνει πως μια μεταβλητή θα έχει ακέραιο τύπο

Κάθε φορά που το ποντίκι τρώει ένα τυράκι η τιμή score πρέπει να αυξηθεί. Έτσι στην τιμή score προσθέτουμε το 1 (score + 1). Αυτή πρέπει να είναι η νέα τιμή της μεταβλητής score (score = score +1). Η διαδικασία αυτή γίνεται όταν εξαφανίζουμε ένα τυράκι.

Kώδικας 6.3:

 int score = 0;
 public void act() 
  {
    checkKeyboard();      
    touchingCheese();
  }
 void touchingCheese(){
    if (isTouching(cheese.class))
    {
      removeTouching(cheese.class);
      score = score + 1;
      System.out.println(score);
    }
  }

Προσέξτε την εντολή score=score+1

Κάθε φορά που το ποντίκι «τρώει» ένα τυράκι, εμφανίζεται ένα παράθυρο με το σκορ. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η λειτουργικότητα που επιθυμούμε. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι να τελειώσει όταν το score γίνει 3. Χρησιμοποιούμε την εντολή Greenfoot.stop() και ελέγχουμε αν η τιμή της μεταβλητής score είναι 3 χρησιμοποιώντας τον τελεστή ==.

Kώδικας 6.4:

void touchingCheese(){
    if (isTouching(cheese.class))
    {
      removeTouching(cheese.class);
      score = score + 1;
      if (score == 3)
      {
        Greenfoot.stop();
      }
    }

Επέκταση 6.1

Μπορείτε να εισάγετε κατάλληλες εντολές ώστε το ποντίκι να κάνει μεταβολή όταν πατηθεί το κάτω πλήκτρο του πληκτρολογίου;

Επέκταση 6.2

Τι θα κάνετε για να βάλετε περισσότερα τυράκια στο παιχνίδι; Τι θα πρέπει να αλλάξετε στον κώδικα της κλάσης mouse;Προσθέστε το αντικείμενο lemur με εικόνα lemur.png. Προγραμματίστε το να κινείται και αυτό με τυχαίο τρόπο και όποτε αγγίζει το ποντίκι να το τρώει.
comments powered by Disqus