Εργασίες Σχολικών ετών 2013-17

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

 Οι γραπτές εργασίες και οι παρουσιάσεις των μαθητικών ομάδων.

(Σχολικά  Έτη  2013-04 &  2014-15 μέχρι 2017)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ερωτηματολόγιο μαθητών