Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.CPUScheduling

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

22-07-2008 (18:55) από Άρης -
Πρόσθεση σειρών 1-3:

Χρονοπρογραμματισμός

CPU scheduling is the basis of multiprogrammed operating systems. By switching the CPU among processes, the operating system can make the computer more productive. In this section, we introduce the basic scheduling concepts and discuss in great length CPU scheduling. FCFS, SJF, Round-Robin, Priority, and the other scheduling algorithms should be familiar to the students. This is their first exposure to the idea of resource allocation and scheduling, so it is important that they understand how it is done. Gantt charts, simulations, and play acting are valuable ways to get the ideas across. Show how the ideas are used in other situations (like waiting in line at a post office, a waiter time sharing between customers, even classes being an interleaved round-robin scheduling of professors).

Τελευταία ενημέρωση: 22-07-2008 (18:55)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης