Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ασκήσεις

Κάθε μία από τις παρακάτω αριθμητικές εκφράσεις δημιουργεί ενδιάμεσα αποτελέσματα (κάθε ενδιάμεσο αποτέλεσμα είναι το άθροισμα, διαφορά κλπ δύο μόνο αριθμών).

Έκφραση 1: (x1 + x2 ⋅ x3) - (x4 - x1) + (x5 / x6)
Έκφραση 2: (x1 + x2) ⋅ (x1 + x3) - x1⋅x2⋅x3
Έκφραση 3: (x1 + x2) / x3 - (x1 + x2) ⋅x4
Έκφραση 4: (x1 + x2 – x3)/x4 + x5/x3

Για κάθε μία από αυτές απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα;
  2. Φτιάξτε το γράφο προβαδίσματος.
  3. Ποια από τα αποτελέσματα μπορούν να υπολογιστούν παράλληλα;

Αν x είναι το κόστος κατασκευής ενός προϊόντος, τότε η τιμή πώλησής του π μετά την προσθήκη κέρδους 20% υπολογίζεται με τον τύπο:

π = x+(20/100)⋅x = 1,2 ⋅ x

Η τιμή πώλησης επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 18%, οπότε δίνεται από τον τύπο:

π'=π+(19/100)⋅π=(1,2⋅x)+(19/100)⋅(1,2⋅x)=1,19⋅(1,2⋅x)

Νομίζεις ότι οι δυο υπολογισμοί συμφέρει να γίνουν σε ξεχωριστά νήματα ή όχι και γιατί;


Το κόστος κατασκευής τεσσάρων προϊόντων είναι x, y, z, και w, αντίστοιχα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που έχει τρεις λειτουργίες:

  1. Θα υπολογίζει το συνολικό κόστος κατασκευής.
  2. Θα υπολογίζει για κάθε προϊόν την τιμή πώλησής του αν το κέρδος είναι 20%.
  3. Θα υπολογίζει για κάθε προϊόν την τιμή πώλησής του με το ΦΠΑ, αν το κέρδος είναι 15% και ο ΦΠΑ 12 % επί της συνολικής τιμής.

Πιστεύεις ότι κάποιες από αυτές τις λειτουργίες μπορούν να γίνονται σε ξεχωριστά νήματα και γιατί;

Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2008 (11:05)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης