Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Η μετατόπιση είναι ένα διάνυσμα που έχει αρχή τη θέση Α και τέλος τη θέση Β.

Κάθε διάνυσμα που βρίσκεται πάνω σε έναν άξονα xOx' έχει μια αλγεβρική τιμή η οποία αποτελείται από 2 τμήματα:
           1o τμήμα: το μέτρο του διανύσματος δηλ. τόσο είναι το μήκος του.
           2ο τμήμα: το πρόσημο του διανύσματος, δηλαδή ποιά είναι η κατεύθυνσή του. Το πρόσημο (+) σημαίνει ότι το διάνυσμα έχει θετική κατεύθυνση ενώ το πρόσημο (-) σημαίνει ότι το διάνυσμα έχει αρνητική κατεύθυνση.

H μετατόπιση (αλγεβρική τιμή) υπολογίζεται από τον τύπο Δx=x2-x1.

To διάστημα είναι μονόμετρο μέγεθος και δείχνει την απόσταση που έχει διανύσει το κινητό είτε προς την θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση.

Η σχέση με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε το διάστημα είναι η: s = |Δx|.


Σε έναν άξονα xOx μπορούμε να επιλέξουμε 2 θέσεις (αρχική και τελική) και να δούμε το διάνυσμα της μετατόπισης και το αντίστοιχο διάστημα.


προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες